SRL

Reilu Peli -yhteydenotot


Mietityttääkö sinua jokin asia ratsastuksen parissa? Oletko kohdannut Reilun Pelin kysymyksiä arjessasi? Kaipaisitko lisätietoa/apua/tukea jossain mieltä askarruttavassa asiassa? Haluaisitko saattaa liiton tietoisuuteen huolenaiheesi lajin eettisyydestä?

Voit jättää kysymyksesi/asiasi/palautteesi ratsastuksen Reilu Peli -työryhmälle alla olevan linkin kautta. Yhteydenotot/aiheet käsitellään luottamuksellisesti.

LINKKIReilun Pelin ruusuke ja diplomi


Esimerkkiratsastajalle, toimihenkilöille ja muille ansioituneille vapaaehtoisille

Ratsastajainliiton Reilu Peli -työryhmä on laatinut hyvää käytöstä ja Reilua Peliä edistävien kilpailijoiden, toimihenkilöiden ja/tai vapaaehtoisten palkitsemiseen Reilun Pelin ruusukkeen ja diplomin.

Reilun Pelin ratsastaja on aina iloinen. Saapuessaan kilpailupaikalle hän moikkaa iloisesti kaikkia, vaihtaa kanssakilpailijoiden kanssa muutaman sanan. Hän ratsastaa siististi ja on oikeudenmukainen hevoselle. Hän kiittää kilpailuista, kun hän lähtee pois, oli sijoitus mikä hyvänsä. Hän on hyväntuulinen ja reilu muita kohtaan koko kilpailun ajan, vaikkei kaikki aina menisi nappiin.

Kilpailunjärjestäjät, ratsastusseurat ja tallit voivat tilata ruusukkeita esimerkkiratsastajilleen/-toimihenkilöilleen ja muille katsomilleen Reilua Peliä edistäville henkilöille. Seurat/tallit voivat itse määritellä kriteerit Reilun Pelin ruusukkeen saajalle.

Tilaukset: SRL, ratsastus@ratsastus.fi
Hinta:10 euroa (sisältää ruusukkeen, diplomin ja postikulut)

Yhtä jalkaa -kortit Reilun Pelin keskusteluihin

Ratsastajainliiton Nuoret Päättäjät ovat laatineet Yhtä jalkaa -oppaaseen pohjautuvat Reilun Pelin kortit työkaluksi Reilun Pelin keskusteluihin seuroissa ja talleilla. Jokainen kortti koostuu kuvasta ja kysymyksistä, joiden avulla voitte lähteä pohtimaan yhdessä Reilun Pelin aiheita. Muistattehan, että näihin kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Vinkki käyttöön: Levitä kortit pöydälle kuvapuoli ylöspäin. Jokainen keskusteluun osallistuva voi valita kortin sen mukaan, mikä kuva puhuttelee häntä. Voitte aloittaa keskustelun esimerkiksi kertomalla, miksi kukin valitsi juuri sen kortin, minkä valitsi. Siitä voitte jatkaa keskustelemalla korttien taustapuolen kysymyksistä.

Tulosta linkistä omat korttisi. Taita sivut vastakkain, jolloin saat toiselle puolelle kuvan ja toiselle kysymykset. Halutessasi voit pidentää korttien käyttöikää laminoimalla ne.

Yhtä jalkaa -kortit

Kerro kaverille:


Ratsastuksen Reilu PeliReilu Peli on liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta. Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Vastuuta Reilusta Pelistä ei voi siirtää kenellekään toiselle, vaan sen kantaa jokainen yksilö ja yhteisö. Reilu Peli on enemmän kuin yhteiset pelisäännöt tai sääntöjen noudattaminen. Se edustaa arvomaailmaa.


Ratsastus on kaikille avoin harrastus - yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin perusta. Suomen Ratsastajainliitto pitää tärkeänä vaalia noita arvoja. Reilua Peliä on, että jokainen voi osallistua toimintaan omista lähtökohdistaan riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta.


Reilun Pelin edellytyksiä ovat tasa-arvo, avoimuus, rehellisyys, toisen ihmisen kunnioitus, hyvät käytöstavat ja oikeudenmukaisuus. Reilu Peli vahvistaa positiivista ja kannustavaa toimintakulttuuria. Rakentava ja aktiivinen suhtautuminen helpottaa yhteistyötä ja luo avoimen ja mukavan työilmapiirin kaikille. Hyvä ja ammattimainen käytös lisää toiminnan arvostusta myös ulkopuolella. Hyvästä toiminnasta syntyy hyviä tuloksia.


Reilu Peli on Ratsastajainliiton teemavuosi 2018!Yhtä jalkaa – toimenpiteet Reilun Pelin edistämiseksi

Taustaa

Ratsastajainliiton yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui keväällä 2016. Syksyllä 2016 julkaistiin lisäksi ratsastuksen oma Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli -työkirja seurojen ja tallien käyttöön. Reilu Peli -työkirjaa hyödynnetään myös liiton valmentaja- ja toimihenkilökoulutuksissa. Reilu Peli -työtä ohjaa Ratsastajainliiton hallituksen vahvistama asiantuntijaryhmä (alla kokoonpano).

Ratsastajainliitto toteutti keväällä 2015 yhdenvertaisuutta kartoittavan kyselyn luottamusorganisaatiolleen sekä toimiston palkatulle henkilökunnalle. Kyselyyn vastasi 78 toimijaa. Kysely antoi hyvät suuntaviivat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon suunnitelmaan sekä Reilun Pelin työkirjaan. Kehitysehdotuksina kyselystä nousivat esille mukaantulo toimintaan (toiminnan saavutettavuus), päätöksenteon läpinäkyvyyden varmistaminen sekä mies- ja naisnäkökulma liiton sisäisessä toiminnassa ja henkilövalinnoissa. Kahtiajako harraste- ja kilpaurheilun välillä näkyi myös eri kannanotoissa. Lajin positiivisiksi ominaisuuksiksi kyselystä nousivat tasa-arvo naisten ja miesten välillä kilpailutoiminnassa, erityisryhmien toiminta, hyväksyvä suhtautuminen seksuaalisiin vähemmistöihin, positiivinen ja moniarvoinen ilmapiiri sekä liiton panostukset vähävaraisten ja syrjäytymisuhan vaarassa olevien lasten ja nuorten ratsastusharrastuksen edistämiseksi.

Kesällä 2015 toteutettiin laaja Reilu Peli -kyselykartoitus koko jäsenistölle. Kyselyn tarkoituksena oli tuottaa tietoa Reilun Pelin toteutumisesta ratsastusharrastuksen parissa. Reilu Peli -kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 1707 kpl. Yhteydenottoa kaipasi 110 henkilöä. Yhteydenotot toteutettiin Reilu Peli -jäsenten johdolla syksyn 2015 aikana. Kyselyssä kiiteltiin lajin harrastajien suvaitsevaisuutta eri kulttuuria ja seksuaalista suuntautuneisuutta edustavia kohtaan, lajin monipuolista ja tasa-arvoista harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä eri ikäryhmille suunnattuja palveluita. Kiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu, ilkivalta ja eristäminen ryhmästä nousivat suurimpina epäkohtina esille. Epäasiallinen ja epäkunnioittava käytös sekä puutteet liiton koulutusjärjestelmissä puhututtivat myös.

Reilu Peli -kysely toteutettiin osana opinnäytetyöprojektia yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun hevosagrologiopiskelijan Laura Laukkasen kanssa. Kysely oli luottamuksellinen ja anonyymi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään SRL:n eri toiminnoissa (koulutus, viestintä) sekä Reilun Pelin suunnittelussa. Opinnäytetyö valmistui vuoden 2015 lopussa.

Linkki opinnäytetyöhön

Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu Peli -työkirjan jalkautus alkoi syksyllä 2016 alueellisena kiertueena liiton urheilupsykologi Mia Stellbergin johdolla. Vuonna 2017 työkirjaa hyödynnettiin mm. liiton toimihenkilökoulutuksissa. Syksyllä 2017 Reilu Peli -teemaa käsiteltiin alueiden syyskokouksissa sosiaalisen median näkökulmasta. Syyskuussa oli myös käynnissä uusi kysely yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen kartoittamiseksi seuratoiminnassa. Ratsastajainliiton yhdenvertaisuussuunnitelmaa arvioitiin uudelleen, ja se päivitettiin ajan tasalle.

Ratsastajainliitto on ollut mukana alusta alkaen koko urheilumaailman Reilu Peli -työssä ja sitoutunut urheilun yhteisiin eettisiin pelisääntöihin. Liitto on ollut mm. mukana urheilumaailman yhteisessä tasa-arvotyöryhmässä. Lupa välittää – lupa puuttua -oppaan päivitetty versio sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi valmistui kesällä 2017. Se on eri lajien käytössä mm. ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa. Aiheen tiimoilta on suunnitteilla yhteinen laaja, kaikkia urheilulajeja koskeva, tutkimus sekä koulutuspaketti lajien koulutuksiin.

Vuonna 2017 aloitettiin yhteistyö Kiusaamista vastaan ry:n kanssa sekä jatkettiin yhteistyötä lahtelaisen Valopilkku-projektin kanssa sosiaalisen kanssakäymisen, eettisyyden ja kasvatuksen edistämiseksi seura- ja tallitoiminnassa.


Teemavuosi 2018

Vuosi 2018 on Ratsastajainliiton Reilu Peli -teemavuosi. Teemavuodelle on suunnitteilla mm. yhteinen seminaari Olympiakomitean kanssa kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi. Teemaa käsitellään myös talliyrittäjien ja valmentajien koulutuksessa. Ratsastusseuroihin koulutetaan vapaaehtoisia Reilun Pelin lähettiläitä. Reilu Peli -teemassa ja lähettiläiden koulutuksessa nostetaan esille myös kestävää kehitystä, luontoarvoja sekä hyvän ilmapiirin ja yhteishengen merkitystä arjen seura- ja tallitoiminnassa.

Vuonna 2018 toteutetaan uusi kysely liiton luottamustehtävissä oleville sekä laajempi Reilu Peli -kysely jäsenistölle. Liiton Hyvä hallintotapa -ohjetta päivitetään. Yhteistyötä eri tahojen, mm. Folkhälsan ja Allianssi, jatketaan yhdenvertaisuuden tiimoilta. Folkhälsanin kanssa koulutuksia järjestetään ruotsiksi. Reilu Peli -aihe näkyy myös nuorten blogi- ja sosiaalisen median nostoissa sekä koulutusmateriaaleissa.

Reilu Peli -työryhmä

 • Susanna Kallioinen, ryhmän puheenjohtaja
 • Maarit Alhokoski, Sinettiseurojen edustaja
 • Nina Kaipio, toimiston edustaja, työryhmän sihteeri
 • Heikki Kela, aluetoiminnan edustaja (APU)
 • Teija Ryhtä, seurakehittäjien edustaja
 • Marjukka Manninen, liiton hallituksen edustaja
 • Osmo Metsälä, kotimaan kilpailutoiminnan (KUJO)
 • Tapani Peltonen, vaalivaliokunnan edustaja
 • Ben Simonsén, huippu-urheilun edustaja (HUJO)
 • Anu Kämäräinen, Nuoret Päättäjät -ryhmän edustaja
 • Hannele Helander, hyvinvointityöryhmän edustaja
 • Kristiina Tarkkala, ratsastusvalmentajien edustaja (Ratsastusvalmentajien klubi, Equestrian Trainers Finland)

Yhteydenotot: SRL/Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, puh. 040 1974 572.

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Vastuullisuus urheiluyhteisössä

Yhdenvertaisuus toiminnassa