FRF

Kerro kaverille:

1. Förbudets tävlingsverksamhet - organisation och beslutanderätt

1.1. Förbundets styrelse

• besluter om och allokerar årligen medlen till idrottsverksamheten
• fastställer valen av deltagare i mästerskapstävlingar (VM, EM) och framställer deltagarkandidater till OS för den finländska olympiska kommittén.
• fastställer ändringar i grenreglementen och framställer för årsmötet ändringsförslag till det allmänna reglementet.
• behandlar och besluter i frågor om regel överträdelser och andra förseelser som hör till diciplin nämnden.

1.2. Idrottsutskottet

• allokerar årligen medlen till respektive grensektion
• väljer och framställer för styrelsens fastställande deltagarna till mästerskapstävlingar och grenledningen
• utvecklar strategin för toppsporten och det som är gemensamt för grenarna samt planerar genomförandet av internationella tävlingar i Finland
• administrerar mästerskapstävlingsbudgeten

1.3. Grensektionerna

• planerar och övervakar respektive grens fördelning av budgetmedlen i enlighet med verksamhetsplanen
• svarar för valet av deltagare i internationella tävlingar och mästerskapstävlingar i de olika ålderskategorierna
• utvecklar respektive gren och gör förslag till ändringar i reglementen

1.4. Reglementsutskottet

• bereder det allmänna- och grenreglementen för godkännande
 
1.5.  Diciplin nämnden

* behandlar och besluter om mindre regelbrott och andra förseelser inom ramen för sina av styrelsen tilldelade befogenheter

1.6.  Apellations nämnden

* breder skriftliga klagomål som tillställts styrelsen

1.7. Den etiska nämnden

• breder frågor rörande etik för behandling av styrelsen.

1.8.  Skolnings- och träningschefen

• svarar för tävlingskalendern, serietävlingarna och regel tolkningar samt deltar i uttagningskommitténs verksamhet.

1.9. Tävlingssekreteraren

• sköter anmälningarna till internationella tävlingar och överenskomna researrangemang.

1.10 Byråsekreteraren

• svarar för frågor som berör tävlingslicenser och statistik.

2.  Stödfunktioner

Ur förbundets budget anslås årligen särskiljda medel för antidoping verksamhet. Budgetmedlen används för skolning, upplysnings och publiceringsverksamhet samt dopingkontroll. (Dopingprov på hästar). Jord- och skogsbruksministeriet tillskjuter medel
för antidoping verksamheten.

3. Grenarna

De olympiska grenarna är banhoppning, dressyr och fälttävlan. De övriga grenarna i vilka man i Finland tävlar i enlighet med förbundets reglementen är körning, voltige, distans-, handikapp- och västern ridning samt gångartsprov (islandshästar)

4. Tävlingsnivåer

Nivåerna är: övningstävling, klubbtävling, regiontävling, nationell- och internationell tävling

4.1. Övningstävling

Övningstävlingar är till för det egna stallets kunder eller den egna föreningens medlemmar. Under en övningstävling skapar man tävlingslika förhållanden och använder kompetenta funktionärer. Resultaten publiceras inte men man kan föra bok över dem. Man kan ge ekipagen en möjlighet att förnya sin prestation helt eller delvis. Bedömningsgrunderna är fastställda. Inga priser delas ut. Ridföreningar, stall och företag i hästbranschen kan arrangera övningstävlingar. Klädseln är valfri men hjälm obligatorisk. Medlemskap i ridförening eller Green Card rekommenderas för att säkerställa försäkringsskydd.

4.2. Klubbtävlingar
Klubbtävlingarna är främst till för den egna föreningens och traktens föreningars medlemmar. Alla FRFs medlemmar eller de i propositionen nämnda föreningarnas medlemmar har rätt att delta. Tävlingsfunktionärerna, dvs. domare och banmästare bör ha i kraft varande funktionärslicens. Priserna består av saker. Penningpriser får inte delas ut.
Man kan ge ekipagen en möjlighet att förnya sin prestation helt eller delvis. Officiella resultat publiceras. Klubbtävlingar kan arrangeras av FRFs medlemsföreningar och andra som kommit överens med FRF om att få arrangera tävlingar. Klädseln är valfri men hjälm obligatorisk, förutom i medelsvår dressyr. Deltagare bör vara medlem i FRF.

4.3 Regiontävlingar

Regiontävlingarna är öppna för alla ryttare som har i kraft varande regionlicens och hästar vars årliga tävlingsavgift är betald. Hästen måste dessutom vara vaccinerad i enlighet medregionens bestämmelser. Tävlingsfunktionärerna, dvs. domare och banmästare bör ha i kraft varande funktionärslicens. I banhoppning och fälttävlan krävs att veterinär är på plats. Priserna består av penning- och eller sak priser i enlighet med propositionen. Var och en region svarar för upprätthållandet av regionens tävlingskalender, officiella resultat publiceras och en regional ranking upprätthålls.
Regiontävlingar kan arrangeras av FRFs medlemsföreningar och andra som kommit överens med FRF om att få arrangera tävlingar. Användningen av reglementsenlig tävlingsdress regleras av regionens tävlingsreglemente regionvis. Hjälm är alltid obligatorisk. Tävlingsdeltagare bör vara medlem i FRF.

4.4. Nationella tävlingar

Nationella tävlingar är öppna för alla ryttare som har i kraft varande nationell licens och för hästar vars årliga tävlingsavgift är betald och som är registrerade i antingen Suomen Hippos eller FRFs tävlingsregister. Hästarna bör vara vaccinerade mot hästinfluensa och ha ett i kraft varande intyg på detta. Ponny bör ha i kraft varande mätintyg. Tävlingsfunktionärerna, dvs. domare och banmästare bör ha i kraft varande funktionärslicens. I banhoppning och fälttävlan krävs att veterinär är på plats. Priserna består av penning- och eller sak priser i enlighet med propositionen. FRF svarar för upprätthållandet av en nationell tävlingskalender. Om rätt att arrangera nationell tävling anhålles senast inom september månad föregående år. Officiella resultat publiceras och en ranking upprätthålls. Nationella tävlingar kan arrangeras av FRFs medlemsföreningar och andra som kommit överens med FRF om att få arrangera tävlingar. Reglementsenlig tävlingsdress används vid nationella tävlingar. Tävlingsdeltagare bör vara full medlem i FRF.

4.5. Internationella tävlingar

FRF kan tillsammans med sina medlemsföreningar eller andra samarbetspartnerts arrangera internationella tävlingar i Finland. Rätt att arrangera internationella tävlingar söks av det internationella förbundet (FEI) före ingången av september månad föregående år. Målsättningen är att arrangera minst två internationella tävlingar årligen. Tävlingsdeltagare bör ha i kraft varande nationell tävlingslicens och vara registrerad i det internationella förbundets ryttarregister. Häst bör ha i kraft varande internationellt hästpass och vara registrerad i det internationella hästregistret. Dessutom måste hästen vara vaccinerad mot hästinfluensa i enlighet med de internationella reglementen. Ponny bör ha i kraft varande internationellt mätintyg. FRF svarar för uttagning och anmälan till internationell tävling. Ryttare kan inte själv anmäla sig till internationell tävling.

5. Begränsningar av tävlingsrätt i nationell tävling

Tävlingarna är öppna för alla eller så begränsas deltagandet i enlighet med propositionen till en viss kategori.

5.1. Exempel på begränsning i proposition (kategorier)

• Ponnyryttare;  ryttare ända till utgången av det kalenderår hon fyller 16 år får tävla på ponny. Ponnyns mankhöjd högst 148 cm.
• Stor ponny: 140,1 - 148 cm
• Liten ponny: under 140 cm  ( i körning 120 cm eller därunder) I banhoppning hoppar små ponnyn med handikapp. 4 - 6 hinder sänks och kombinations avstånden förkortas för dessa.
• Juniorer: 14 - 18 åringar. Ryttare som fyller 18 år får tävla som junior till utgången av det kalenderåret
• Unga ryttare: 16 - 21 åringar. Ryttare som fyller 21 år får tävla som ung ryttare till utgången av det kalenderåret.
• Seniorer: 18 år och äldre. Rytttare som fyller 18 år får tävla som senior från början av det år han fyller 18.
• Unga hästar: 4 åringar bara på region nivå och novis klasser. 5- och 6 åringar kan begränsas till enbart en årsklass. Klass öppen för unghästar vid nationell tävling är begränsad till 5 och 6 åringar. 4 årig häst får inte delta i nationell klass.
• Med hjälp av propositionen kan en klass också begränsas t.ex. på basen av tidigare prestationer. Ex. ryttare som inte tävlat nationellt eller inte placerat sig i regiontävling etc.

6. Tävlingsserier och annan av FRF arrangerad verksamhet.

För att garantera tävlingsutbudet för olika målgrupper och understöda ryttarnas, hästarnas och ponnyernas karriär utvecklar och upprätthåller FRF olika tävlingsserier och andra nationella evenemang.

6.1 Klubbnivå

• Pollux tävlingsserien i banhoppning är till för ridskoleelever på ridskolehästar. Ridläraren väljer den för eleven lämpliga nivån 40 / 60 / 80 cm + stilhoppning. Arrangeras nationellt på det egna stallet med hjälp av standard banor. Resultaten publiceras men jämförs inte nationellt.
• Pollux dressyrtävlingen är till för ridskoleelever på ridskolehästar och består av  grunduppgifter ur dressyrprogrammen i lätt format. Arrangeras nationellt på det egna stallet enligt standardformat. Prestationen bedöms enbart på basen av generella betyg för t.ex. kontroll av hästen, ryttarens sits etc. Ett egentligt resultat protokoll förs inte.
• En nationell mästerskapstävling för ridskoleelever på ridskolehästar arrangeras årligen i banhoppning och dressyr i tre kategorier: ponny, juniorer och seniorer. FRF belönar på basen av domarkårens beslut den mest lovande junioren (hoppning och dressyr) med ett träningsläger .
• Hevoshullu Power cup klubbkval: kombinerad tävling för ponnyryttare och juniorer på standard bana i banhoppning och ett dressyrprogram i samband med en klubbtävling eller som en skiljd kvaltävling. Resultatet i vardera grenen beaktas. Klubbens kvot i finalen bestäms på basen av dess medlemsantal.

6.2 Regionnivå

• Racing novisserien, banhoppning: till för 4, 5 och 6 -åriga hästar som påbörjar sin tävlingskarriär. Var och en region kan arrangera två kvaltävlingar som kan ge ekipage rätt att delta i finalen.
• Hevsohullu Power cup: kombinerad tävling för ponnyryttare och juniorer på standard bana i banhoppning och ett dressyrprogram i samband med en regiontävling. Resultatet i vardera grenen beaktas. Regionens kvot i den nationella finalen bestäms på basen av antalet föreningar som deltagit i regionkvalet. FRF betalar penningpriser till segrarna i regionkvalen.
• Region cup: serietävling på lätt nivå i hoppning och dressyr bestående av 3 - 4 deltävlingar regionvis. Var och en region bestämmer självständigt om genomförandet av serien.
• Mästerskap för regionlag i hoppning. En lagtävling för ponnylag (4 ryttare) och juniorlag (4 ryttare) representerande sina regioner arrangeras årligen. Regionerna arrangerar en uttagningstävling för att utse sina lag.
• Mästerskap för regionlag i dressyr arrangeras årligen för ponny/juniorlag (2 + 2 eller 3 + 1 ryttare). Regionerna arrangerar en regional kvaltävling för att utse sina lag.

6.3 Riksomfattande regionnivå

• Racing novisserien, banhoppning: till för 4, 5 och 6 -åriga hästar som påbörjar sin tävlingskarriär. FRF arrangerar i samband med nationella tävlingar ca.10 deltävlingar vilka kan ge rätt att delta i seriens final. Alla hästar som har minst ett felfritt resultat från någon deltävling har rätt att delta i finalen. FRF betalar penningpriser i finalen.
• Hevoshullu Powercup: 80 / 90 / 100 cm banhoppning och lätt B dressyrprogram. Kombinerad tävling för  ponny- och juniorekipage där resultaten i båda grenarna beaktas. FRF betalar penningpriser i finalen.

6.4. Nationell nivå - banhoppning
 * Hevoshullu Ponnycup: 5 deltävlingar och final för ponnyekipage (100 - 110  cm, små och stora ponnyer) på nationell nivå. Resultaten från 4 deltävlingar och  finalen beaktas. FRF betalar penningpriser till de totalt 5 bästa.
 * Hevoshullu Ponny Grand Prix: 4 deltävlingar och final ( ca. 120 cm, små och  stora ponnyer, två omgångar) för ponnyekipage på nationell toppnivå. Samma  format som i Young Riders - och Tapiola Grand Prix serierna. Resultaten från 3  deltävlingar och finalen beaktas. FRF betalar penningpriser till de totalt 5 bästa.
• Hallserien för ponnyer: Serietävling inomhus under vinterhalvåret i olika divisioner (Södra-, Östra- och Norra Finland) samt nationell final under vårvintern (110 cm). De 4 bästa deltävlingsresultaten och finalresultatet beaktas i totalresultatet. FRF betalar penningpriser till de totalt 5 bästa.
• Juniorcup: 6 - 8 deltävlingar och final för juniorer som stigit till nationell nivå (115 - 120 cm). Resultaten från 4 deltävlingar och finalen beaktas. FRF betalar penningpriser till de totalt 5 bästa.
• Amatörserien: 6 - 8 deltävlingar (115 - 120 cm), semifinal och final för senior hobbyryttare, dvs. ryttare som inte har resultat i 140 cm eller svårare klass. De 10 bästa från varje deltävling får delta i semifinalen och hälften av deltagarna  i denna får delta i finalen (dock minst 15).  FRF betalar penningpriser till de placerade i finalen.
• Champion tävlingen för olika kategorier: Tävling för hobbyryttare på nivåerna 110 / 120 / 130 cm. Segaren i varje kategori är kategorins Champion. FRF ger pristäcken till segrarna.
• Racing Trophy för 5 åriga hästar: 7 deltävlingar. De 10 bästa ekipagen får rätt att delta i finalen. FRF betalar penningpriser till finalisterna.
• Racing Trophy för 6 åriga hästar: 7 deltävlingar. De 10 bästa ekipagen får rätt att delta i finalen. FRF betalar penningpriser till finalisterna.
• Racing Masters för 7 åriga hästar. Två deltävlingar under samma veckoslut. De tre bästa på basen av placeringspoäng premieras med FRF's penningpriser.
• Hallserien för hästar: Serietävling inomhus under vinterhalvåret i olika divisioner (Södra-, Östra- och Norra Finland) samt nationell final under vårvintern (135 cm). De 4 bästa deltävlingsresultaten (130 och 140 nivå) och finalresultatet beaktas i totalresultatet. FRF betalar penningpriser till de totalt 5 bästa.
• Tapiola Pankki Grand Prix för Unga Ryttare: 5 deltävlingar (135 cm, två omgångar, samma bana och format som Tapiola Grand Prix) och final (140 cm) för juniorer och unga ryttare på nationell toppnivå. Resultaten från 3 deltävlingar och finalen beaktas. FRF betalar penningpriser till de sammanlagt 3 bästa och till de i deltävlingarna placerade ekipagen. Serien är en del av Mitsubishi Leading Rider serien.
• Tapiola Grand Prix: 5 deltävlingar (140 - 145 cm, två omgångar, samma bana och format som i GP för Unga Ryttare) och final (150 cm) för ryttare på nationell toppnivå. Resultaten från 3 deltävlingar och finalen beaktas. FRF betalar penningpriser till de sammanlagt 3 bästa och till de i deltävlingarna placerade ekipagen. Serien är en del av Mitsubishi Leading Rider serien.
• Mitsubishi Leading Rider serien: De totalt tre bästa ekipagen från Tapiola Pankki Grand Prix för Unga Ryttare och Tapiola Grand Prix serierna premieras, segraren med en bil och de övriga med FRFs penningpriser.
• 5 åringarnas Derby: 2 deltävlingar under samma veckoslut för 5 åriga i Finland födda hästar. (110 cm). Ridhästavelsförbundet premierar de på basen av placeringspoäng 5 bästa ekipagen med penningpriser.
• Tapiola Breeders Prize: 3 deltävlingar under samma veckoslut för 6 åriga i Finland födda FWB hästar för vilka Breeders tävlingsavgifterna betalts (120 - 130 cm) Ridhästavelsförbundet premierar de på basen av placeringspoäng 5 bästa ekipagen med penningpriser. 

6.5. Nationell nivå - Dressyr

• Hevoshullu Ponnycup: öppen för ponnyekipage, nivå lätt B, 5 deltävlingar av vilka de 3 bästa beaktas. De sammanlagt 10 bästa ekipagen får rätt att delta i finalen i vilken FRF premierar de 5 bästa med penningpriser.
• Juniorcup: öppen för juniorer och ponnyekipage som inte deltar i Hevoshullu Ponnycup, nivå lätt A., 5 deltävlingar av vilka de 3 bästa beaktas. De sammanlagt 10 bästa ekipagen får rätt att delta i finalen i vilken FRF premierar de 5 bästa med penningpriser.
• 5 åringarnas Champion; öppen för 5 åriga hästar, nivå lätt B. 5 deltävlingar av vilka de 3 bästa beaktas. De sammanlagt 10 bästa ekipagen får rätt att delta i finalen i vilken FRF premierar de 5 bästa med penningpriser.
• 6 åringarnas Champion; öppen för 6 åriga hästar, nivå lätt A. 5 deltävlingar av vilka de 3 bästa beaktas. De sammanlagt 10 bästa ekipagen får rätt att delta i finalen i vilken FRF premierar de 5 bästa med penningpriser.
• 7 åringarnas Champion; öppen för 7 åriga hästar, nivå medelsvår B. 5 deltävlingar av vilka de 3 bästa beaktas. De sammanlagt 10 bästa ekipagen får rätt att delta i finalen i vilken FRF premierar de 5 bästa med penningpriser.
• Tapiola Small Tour, presented by Piiroinen Areena; öppen för alla, nivä medelsvår A. 4 deltävlingar av vilka de 3 bästa beaktas. De sammanlagt 5 bästa ekipagen får rätt att delta i finalen i vilken FRF premierar alla med penningpriser.
• Dessutom arrangeras följande tävlingar i samarbete med Ridhästavelsförbundet;
• 5 åringarnas Derby; 2 deltävlingar under samma veckoslut för 5 åriga i Finland födda hästar. (lätt B / A). Ridhästavelsförbundet premierar de på basen av placeringspoäng 5 bästa ekipagen med penningpriser.
• Tapiola Breeders Prize: 2 deltävlingar under samma veckoslut för 6 åriga i Finland födda FWB hästar för vilka Breeders tävlingsavgifterna betalts (lätt A / medelsvår B) Ridhästavelsförbundet premierar de på basen av placeringspoäng 5 bästa ekipagen med penningpriser.

6.6. Nationell nivå - Fälttävlan

• Hevoshullu Ponnycup; öppen för ponnyekipage, nivå lätt ponnyklass. 5 deltävlingar av vilka de 3 bästa beaktas. FRF premierar de 5 bästa med penningpriser.
• Lätt Cup; öppen för alla, nivå lätt klass. 5 deltävlingar av vilka de 3 bästa beaktas. FRF premierar de 5 bästa med penningpriser.
• Racing Fättävlans Trpohy; öppen för alla, nivå medelsvår B / A. 5 -7 deltävlingar av vilka de 3 bästa beaktas. FRF premierar de 5 bästa med penningpriser.

6.7. Nationell nivå Voltige

• Hevoshullu Voltigecup; en tävling på region / nationell nivå vars målsättning är att sporra till tävlingsdeltagande.