SRL

Turvallisuusmuistilista tapahtumanjärjestäjälle:

Ennen tapahtumaa
- tiedota tarvittaessa ympäristöä
- suunnittelupalaveri, vastuiden sopiminen
- viranomaismääräysten huomiointi

Tapahtuma-aamuna
- opasteet (muista merkitä myös erillinen tupakointialue)
- varustus (esim. järjestyksenvalvojilla järjestyksenvalvojaliivit)

Tapahtuman aikana
- ennakoidaan
- puututaan ajoissa (esim. järjestyksenvalvojilla on ilmoitusvelvollisuus ja lupa tarvittaessa vaikka keskeyttää esim. kilpailut, jos järjestyksenvalvoja katsoo tilanteen vaaralliseksi esim. yleisölle)

Tapahtuman jälkeen
- ihmisten ohjaaminen pois turvallisesti
- opasteet
- tarkistetaan, siivotaan ja suljetaan tilat
- järjestyksenvalvojat poistuvat viimeisinä


Kerro kaverille:

Turvallisuus seuratoiminnassa


Yhdistysten tulee lain mukaan huolehtia toimintansa turvallisuudesta. Yhdistyksen turvallisuussuunnittelu on kuitenkin tärkeää tehdä toimijoita, ei vain viranomaisia varten. Sama laki (kuluttajaturvallisuuslaki), joka määrää talliyrittäjät tekemään turvallisuusasiakirjoja, määrittelee myös yhdistysten velvollisuuksista.


Kuluttajaturvallisuuslain tarkoituksena on:
1) varmistaa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuus;
2) ennaltaehkäistä kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista aiheutuvia terveys- ja omaisuusvaaroja;
3) 2 kohdassa tarkoitetun vaaran ilmetessä varmistaa, että vaara saadaan riittävän tehokkaalla tavalla poistettua;
4) turvata korkealaatuinen kuluttajaturvallisuusvalvonta;
5) osaltaan parantaa toiminnanharjoittajien toimintaedellytyksiä.

Kilpailujen turvallisuudesta säätelevät kilpailusäännöt, mutta yleisötapahtumana kilpailuille on myös laadittava turvallisuussuunnitelma. Luonnollisesti kilpailujen turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon myös ratsastajien ja hevosten turvallisuusnäkökulmat.

Monet seurat järjestävät toimintaa kuitenkin myös muille kuin jäsenilleen esim. valmennustilaisuudet, jotka ovat avoimia kaikille, ja näille toiminnoille pitää tehdä turvallisuussuunnitelmat. Tapahtumille, jotka ovat avoimia yleisölle, tulee aina tehdä turvallisuussuunnitelma. Suurille yleisötapahtumille pitää tehdä myös pelastussuunnitelma. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma voidaan laatia yhdeksi asiakirjaksi. Yhdistyksen hallitus on vastuussa toiminnan turvallisuudesta. Yleisötapahtumien järjestäjällä on lain mukaan korostunut huolellisuusvelvoite.

Kuluttajaturvallisuuslaki, Finlex: LINKKI

TURVALLISUUS JA VIRANOMAISYHTEISTYÖ

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS

Tapahtumat tulee toteuttaa eläinten ja ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi huomioiden sekä hyvää makua käyttäen ja lakeja noudattaen.
Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta.

  • Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki säätelee tapahtuman turvallisuutta
  • Pelastuslaki velvoittaa ehkäisemään ja varautumaan vaaratilanteisiin
  • Terveydensuojelulaki velvoittaa toimimaan turvallisesti elintarvikkeiden kanssa
  • Kuluttajapalveluiden laki määrittelee kuluttajan oikeuksia koskevia asioita

Yleisiä huomioitavia seikkoja tapahtuman turvallisuutta pohdittaessa ovat lait ja säännökset, yleisön määrä ja rakenne, tapahtuman luonne, aika ja paikka.
- Lähde: http://www.epliitto.fi/~epliitto/images/C_57_Tapahtumajarjestajan_opas.pdf s. 10

Hevostapahtumia suunniteltaessa kannattaa tutustua TUKESin ohjeeseen ratsastuspalveluiden turvallisuudesta (pdf).

PELASTUSSUUNNITELMA

Yleisötilaisuutta varten, johon on odotettavissa yli 200 henkilöä tai muusta asetuksen 3 § mainituista syistä, on tilaisuuden järjestäjän laadittava myös pelastussuunnitelma. Pelastuslain pykälät määrittävät yleisötilaisuutta koskevan pelastussuunnitelman toimitettavaksi 14 vuorokautta ennen tapahtumaa pelastusviranomaiselle. Velvollisuuksien rikkominen on määritetty uudessa pelastuslaissa rangaistavaksi teoksi.

Pelastussuunnitelmassa on jatkossa oltava selostus

  1. vaarojen ja riskien arvioinnista ja niiden johtopäätelmät;
  2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
  3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
  4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelma laaditaan nimenomaan osallistujien ja yleisön turvallisuutta ajatellen - ei viranomaisia varten.
- Lähde: http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/palvelut/pelastussuunnitelmat

- Katso myös:https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta -sivulla kohta: Mitä tulee ottaa huomioon yleisötilaisuuden järjestämisessä

Pelastussuunnitelma (malli)


Hyödyllisiä linkkejä:

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston yleiseen käyttöön tarkoitettu materiaali

- Lähde: http://www.pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-352

Tukesin sivuilta poimittua

Järjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman turvallisuudesta. Viranomaisten verkkosivuille on koottu ohjeita siitä, mitä tilaisuuden järjestäjän on otettava huomioon turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleisötilaisuuksista on ilmoitettava etukäteen poliisille ja pelastuslaitokselle. Poliisin sivuilta löytyy paljon tietoa tapahtumajärjestäjille ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen. Lisätietoja: http://poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

Jos tilaisuuteen osallistuu vähintään 200 ihmistä tai siihen liittyy tiettyjä turvallisuusriskejä, sille on tehtävä pelastussuunnitelma. Pelastuslaitosten sivuilta löytyy ohje ja mallipohja pelastussuunnitelman tekemiseen. Lisätietoja: http://pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-352

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo yleisötilaisuuksien turvallisuutta osana kuluttajille tarjottavien palveluiden turvallisuuden valvontaa. Valvonta on pistokokeenomaista eikä se sisällä ennakkovalvontaa. Tukesin sivuilta löytyy tietoa ja ohjeita kuluttajapalveluiden turvallisuudesta. Lisätietoja: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Palveluiden-turvallisuusvaatimuksia/Yleisotilaisuudet/

Järjestäjän on hyvä olla turvallisuusasioista yhteydessä poliisiin ja pelastuslaitokseen heti, kun tapahtumaa aletaan suunnitella. Poliisi osaa arvioida esimerkiksi tarvittavien liikenteenohjaajien ja järjestyksenvalvojien määrän. Pelastuslaitoksen ja poliisin asiantuntemus helpottaa tapahtumajärjestäjän varautumista erilaisiin riskitilanteisiin.

Lisätietoja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: Tukes
Tukesin verkkosivuilla on ohjeita palveluntarjoajille.
Tapahtumajärjestäjille löytyy turvallisuusohjeita verkoista viranomaisten sivuilta.