Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Ratsastajainliitto käynnisti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekemisen alkuvuodesta 2015. Ratsastajainliiton hallitus vahvisti erillisen asiantuntijaryhmän johtamaan työtä. Työ laajennettiin koskettamaan Reilu Peli -kokonaisuutta koko toiminnan saralla. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun on Reilun Pelin keskeinen periaate. Reilun Pelin tavoitteena on mahdollistaa kaikille tasavertainen, turvallinen ja oikeudenmukainen harrastusympäristö. 

Ratsastajainliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan siihen liittyvä suunnitteluprosessi, nykytilan kartoitusmenetelmät ja johtopäätökset, valitut kehittämistoimenpiteet sisältäen niiden aikataulut sekä suunnitelman seuranta ja päivittäminen. Suunnitelmalla tavoitellaan ohjaavuutta, tavoitteena on tunnistaa kehittämistarpeita ja löytää keinoja, joilla toimintaa voidaan kehittää entistä paremmaksi.

Yhdenvertaisuussunnitelma on päivitetty syksyllä 2020. Työ jatkuu vuonna 2021 mm. uusittavilla kyselyillä jäsenistölle ja luottamusorganisaatiolle.