Menestyvä pararatsastus -työryhmän kyselytulokset julkaistu

31.3.2023

Menestyvä pararatsastus -työryhmän aloitteesta tehtiin pararatsastuksen parissa toimiville kysely nykytilan kartoittamiseksi. Tärkeimmät syyt pararatsastuksen harrastamiseen olivat hyvinvointi, oppiminen, elämän mielekkyys ja ilo.

Kysely oli avoinna vastaamista varten 27.2.–12.3. ja siihen saatiin 49 vastausta. Vastanneista noin 40 prosenttia oli pararatsastajia, 16 % tukihenkilöitä, 29 % vapaaehtoisia toimijoita, 29 % talliyrittäjiä, 16 % pararatsastusohjaajia, valmentajia tai luokittelijoita ja 8 % muita. Kyselyssä oli yhteisten kysymysten lisäksi kullekin ryhmälle suunnattuja kysymyksiä. Osa vastaajista vastasi kyselyyn useamman ryhmän näkökulmasta.

Pararatsastajat tarvitsevat harrastaakseen monenlaista avustamista. Sitä saatetaan tarvita hevosen hoitoon, varustamiseen, taluttamiseen ja liikutukseen sekä selkään nousuun ja alastuloon liittyen. Monelle erityistä tukea tarvitsevalle sopiva ja rauhallinen ohjaus ja opetus ovat tärkeitä. Valmennuksiin ja kilpailuihin kuljettamiseen sekä itse kilpailutilanteessa tarvitaan monenlaista apua. Lisäksi harrastaminen ja kilpaileminen edellyttävät riittävää rahoitusta.

Olosuhteiden osalta talleilta toivottiin esteettömyyttä ja, ratsastajan tarpeiden mukaan, ramppia tai tukevaa jakkaraa selkään nousun avuksi. Lisäksi ratsastuksen mahdollistavat sopivat apuvälineet, käyttöön soveltuvat hevoset ja taitavat avustajat. Pararatsastajat nimesivät tulevaisuuden tavoitteiksi mm. sopivan hevosen löytämisen, valmentautumisen, luokittelun ja kilpailemisen sekä toimintakyvyn ylläpitämisen ja kehittymisen.

Pararatsastuksen parissa toimivien tukihenkilöiden työtä auttaisi tiedotus ja riittävät tietolähteet, avustettavan tarpeiden tunteminen, soveltuvat olosuhteet ja tietojärjestelmät. Taustalla työn tekemiseen ja sen mielekkyyteen vaikuttaa kokemus yhdenvertaisuudesta.

Vapaaehtoistoimijat kertovat, että pararatsastus näkyy heidän seurassaan monilla tavoilla ja pararatsastajat ovat mukana toiminnassa eri rooleissa. Seurat järjestävät kilpailuja pararatsastajille, palkitsevat menestyneitä ratsastajia, huomioivat erityistä tukea vaativat ratsastajat tunti- ja valmennusjärjestelyissä sekä huolehtivat ohjaajien ja toimijoiden koulutuksesta. Vapaaehtoistoimijoiden tavoitteena on järjestää kilpailuja, varmistaa toimihenkilöiden saatavuus sekä mahdollistaa ratsastajien kehitys ja menestys kaikilla tasoilla. Seurat ja vapaaehtoiset haluavat vahvistaa näkyvää ja tuntuvaa yhdenvertaisuutta seuratoiminnassa ja ratsastusurheilussa. Vapaaehtoisten toimijoiden tavoitteiden saavuttamista edistävät osallistumisen helpottaminen, koulutus, taloudellinen tuki, viestintä ja yhdenvertaisuus.

Kyselyyn vastanneet talliyrittäjät ovat huomioineet pararatsastajien tarpeet varmistamalla käyttöön sopivat puitteet, apuvälineet ja hevoset. Lisäksi he varmistavat henkilöstön ammattitaitoisuuden sekä tallin fyysisen ja psyykkisen saavutettavuuden.

Edellä mainittuja asioita kehitetään myös jatkossa, jotta yrittäjät omalta osaltaan tukevat pararatsastajien ratsastusharrastusta, valmentautumista ja urheilua. Tavoitteisiin pääsemistä tukevat myös tiedottaminen, pararatsastajan polun selkeyttäminen, kuljetuspalvelujen saatavuus sekä harrastustoiminnan tukeminen.

Pararatsastusohjaajien, -valmentajien ja -luokittelijoiden ja työntekijöiden vastauksista selvisi, että heidän toimintansa tavoitteena on mahdollistaa turvallinen ja laadukas harrastaminen ja harjoittelu, tarjota positiivisia kokemuksia ja kehittää omaa osaamista. Näiden tavoitteiden saavuttamista edesauttavat sopivat hevoset, käyttöön soveltuvat tilat, osaavat avustajat, kouluttautuminen, hyvät vuorovaikutustaidot ja avoin ilmapiiri.

Kaikille vastaajille yhteisissä kysymyksissä kysyttiin, millä keinoilla päästäisiin toimintasuunnitelman menestyvä pararatsastus ja eritysryhmien toiminta -painopistealueen tavoitteisiin. Vastauksissa nousivat esiin seuraavat neljä kokonaisuutta:

  • tietoisuus, näkyvyys sekä kehittyvä yhteistyö verkostossa
  • pararatsastajan polun tukeminen kaikilla tasoilla
  • pararatsastajien tarpeita ymmärtävä pararatsastuskomitea
  • ratsastajien ja toimijoiden kehityksen tukeminen (valmennus, koulutus, puitteet ja välineet)

Kaikki kyselystä saatu data ja vastaukset on dokumentoitu ja tallennettu tulevaa työryhmän työskentelyä varten. Menestyvä pararatsastus -työryhmän tavoitteena on kevään aikana raportoida työskentelyn etenemisestä SRL:n hallitukselle, jatkaa keskusteluja liiton sisäisten ryhmien (mm. alueiden puheenjohtajisto ja alueiden pararatsastusvastaavat) kanssa sekä luonnostella tehtävää ehdotusta pararatsastuksen järjestäytymiseksi. Laadittavasta ehdotuksesta järjestetään uusi keskustelutilaisuus kesäkuun aikana.