Edunvalvonta

Ratsastus on merkittävä osa suomalaista urheilua. Laji on mahdollinen jokaiselle kiinnostuneelle omien edellytystensä mukaisesti. Lajin vetovoimaisuuden varmistaminen ja olosuhteisiin panostaminen on meidän tehtävämme. Huolehdimme, että yhteiskunta tukee ja arvostaa lajiamme ja tukee sitä myös taloudellisesti.

Liitto tekee aktiivisesti työtä edistääkseen jäsenistönsä ja alan harrastajien asemaa. Etuja valvotaan tekemällä yhteistyötä hevosalan muiden vaikuttajatahojen kanssa. Liitto ylläpitää dialogia keskeisten ministeriöiden ja kuntien päättäjien kanssa.

Seuraamme Euroopan unionin lainsäädännön vaikutusta maamme hevostalouteen. Liiton merkitys lausuntotahona ja hevosalan asiantuntijana on kiistaton. Edunvalvonnan tavoitteena on mm. varmistaa, että hevosiin liittyvä toiminta huomioidaan yhteiskuntasuunnittelussa, tarkoituksenmukaisia ratsastuspaikkoja on sekä taajamissa että maaseudulla ja, että hevosella saa liikkua jokamiehenoikeudella.

Koko tuo painoarvoa

Edunvalvonnalle painoarvoa tulee kahdesta tekijästä, joista ensimmäinen on koko. Ratsastajainliitto on yksi Suomen suurimmista lajiliitoista. Esimerkiksi osa edunvalvontaan liittyvistä yhteydenotoista kohdistuu 10 suurimpaan lajiliittoon, joiden joukkoon Ratsastajainliitto kuuluu. Koska olemme yksi suurimmista, sanomallamme on siis painoarvoa ja kannanottomme ovat merkityksellisiä yhteiskunnallisella tasolla. Ratsastajainliitolla on mahdollisuus ottaa kantaa mm. sellaisiin lausuntoihin ja esityksiin, joihin yksittäisillä henkilöillä tai yrityksillä ei ole mahdollisuutta ottaa virallisesti kantaa.

Aktiivinen SRL

Toinen merkittävä, vaikuttavuutta lisäävä tekijä on aktiivisuus. SRL saa ministeriöiden lähettämiä lausuntopyyntöjä useita vuodessa ja niihin kaikkiin myös otamme kantaa. Lausuntopyyntöjä tulee esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriöltä, Sisäministeriöltä ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuoden 2024 yksi tärkeimmistä edunvalvonnan painopisteitä edelleen on uudistuva eläinten hyvinvointilaki. 

Ratsastus, hevosala

SRL:n edunvalvonta kohdistuu aina suoraan itse ratsastukseen toimintana sen kaikissa muodoissa ja hevosalaan kokonaisuutena. Hevosalaan kohdistuva vaikutus voi olla myös välillistä, tosin sanoen SRL:a edustavan tahon, missä tahansa yhteydessä, katsotaan edustavan hevosalaa toimialana. SRL:n toimilla vaikutetaan hevosalan imagoon. Hevosalan imago vaikuttaa mielikuviin ja sitä kautta asenteisiin, jotka vastaavasti vaikuttavat sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä toimintaedellytyksiin, eli mm. siihen kuinka halukkaita ollaan toimimaan avoimessa ja rakentavassa yhteistyössä hevosalaa tai ratsastusta edustavien tahojen kanssa.

Vaikuttava hevosala

SRL on teettänyt yhteistyössä Suomen Hippoksen ja MTK:n kanssa hevosalan vaikuttavuusanalyysin, jossa kuvataan alan vaikutuksia syrjäytymisen ehkäisyyn, liikkumattomuudesta aiheutuvien kustannusten vähenemiseen, aluetalouteen, hiilensidontaan ja uhanalaisten lajien säilyttämiseen. 

Yhteistyössä muiden kanssa

SRL tekee edunvalvontatyötä itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Merkittäviä edunvalvonnallisia kumppaneita Ratsastajainliitolle ovat Olympiakomitea,  Suomen Hippos, MTK, jonka hevosverkoston jäsen SRL on, ja Hippolis, jonka yksi taustaorganisaatio SRL on. Yhteistyössä näiden sidosryhmien kanssa työstettiin esimerkiksi hevosalan eduskuntavaaliohjelma 2023

Ratsastajainliitto on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani, jonka kannanottoja ja läsnäoloa pidetään merkittävänä eri sidosryhmien toiminnassa. Tällaista sidosryhmäyhteistyötä tehdään aktiivisesti esimerkiksi Ulkoilufoorumin, Ruokaviraston, Luonnonvarakeskuksen, Tukesin, ProAgrian ja hevosalan oppilaitosten kanssa.

Hankkeet

SRL on mukana aktiivisesti erilaisissa hevosalaa kehittävissä hankkeissa ohjausryhmän jäsenenä. Vuoden 2023 aikana olimme mukana Hevoshäme - kestävän hevosmatkailun maakunta-Hevostallien hiilivirrat - UNIHEPO - ja Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hankkeissa. Näistä hankkeista Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin jatkuu edelleen vuonna 2024, lisäksi olemme mukana Hevosneuvos- ja EUnetHorse -hankkeissa. 

Jäseninä tallit ja seurat

SRL:n jäseniä ovat jäsentallit ja ratsastusseurat, joiden jäsenet puolestaan toimiessaan esimerkiksi vapaaehtoisorganisaatiossa, toimihenkilönä ja valmentajana edustavat aina Ratsastajainliittoa. Jokainen toimija omassa roolissaan luo mielikuvaa ratsastuksesta ja hevosalasta ja näin ollen tekee samaa imagoon vaikuttavaa työtä, kuin vaikkapa liiton hallituksen jäsen.  Tosin sanoen Ratsastajainliitto olemme me kaikki. SRL:n jäsenenä tallilla ja ratsastusseuralla on ääni- ja puheoikeus vuosikokouksissa. Jäsenenä pystyt vaikuttamaan asioihin, ääni- ja puheoikeuden käyttämiseen kannustetaan.

Luottamustoimet

Ratsastusseuran jäsen voi myös asettua ehdolle erilaisiin SRL:n luottamustoimiin, joita on liitossa monilla eri tasoilla omasta mielenkiinnosta ja aktiivisuudesta riippuen ja saada edustamansa tahon ääni sitä kautta mukaan avoimeen ja rakentavaan keskusteluun. Voit hakea mukaan muun muassa ratsastusseuran hallitukseen, aluejaostoon, erilaisiin työryhmiin ja SRL:n hallitukseen.

Alueellinen vaikuttaminen

SRL:n jäsen voi vaikuttaa myös alueellisesti. Oman alueen aluejaostossa on aktiivisia henkilöitä, jotka kehittävät jatkuvasti toimintaa alueella sekä suoraan lajin parissa että myös toimintaedellytysten turvaamiseksi. Oman alueen kanssa kannattaa olla aktiivisessa yhteistyössä, kaikki osapuolet hyötyvät siitä. Kuntatasoilla vaikuttaminen esimerkiksi on helpompaa oman alueen kautta. Oman kunnan alueella vaikuttumasien avuksi kannattaa hyvödyntää jukaisua Hevoset ja kunta- rajapintoja.