Muut seuratoiminnan koulutukset

Suomen Ratsastajainliitto järjestää ja tukee aluejaostojen ja seurojen, sekä jäsentallien järjestämiä seura- ja harrastetoiminnan koulutuksia. Koulutuspäivät julkaistaan tapahtumakalenterissa. Koulutustoiveita voi kertoa aluejaostoille.

Sivun kuva: Jutta Koivula

Viestintä

Reilu Peli sosiaalisessa mediassa
Vuoden 2018 teemana on Reilu Peli. Teemavuoden aikana aluejaostoilla on mahdollisuus järjestää luentoja ja työpajoja Reilusta Pelistä sosiaalisessa mediassa. 

Seuran viestintäilta
Tilaisuuden vetäjänä toimii viestintäalan ammattilainen. Viestintäillan aikana käydään läpi, kuinka seurat voivat tuoda ratsastusta ja sen harrastajia positiivisesti esille paikallisissa tiedotusvälineissä, millaiset aiheet kiinnostavat tiedotusvälineitä ja kuinka toimittajia kannattaa lähestyä. Teemana voi olla myös seuran sisäinen viestintä, kriisiviestintä
ja kilpailutiedottaminen. Ratsastajainliitolla on viestintämateriaalia, jota kouluttajat voivat hyödyntää luennossaan.

Sosiaalisen median kurssi
Kurssin tavoitteena on tutustua sosiaalisen median mahdollisuuksiin ja sen hyödyntämiseen seuran tiedotuksessa.

Kuuluttajakurssi
Koulutuksen tavoitteena on lisätä seurojen toimihenkilöiden valmiutta toimia kilpailujen kuuluttajina. Sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia.

Alueellisia tapaamisia

Alueelliset jäsenillat
Alueellisessa jäsenillassa pureudutaan seurajäsenyyden merkittävyyteen. Illan aiheina ovat muun muassa seurajäsenyyden myötä tuleva vakuutus, Hippos-lehti ja muut jäsenedut. Jäsenillassa käydään myös keskustelua Ratsastajainliiton tekemästä edunvalvonnasta sekä muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta ja  lajin tulevaisuudesta.

Alueelliset seurakohtaamiset
Seurakohtaaminen on aluejaoston järjestämä tilaisuus, jossa voi kohdata toisia ratsastusseuroja, liiton edustajia ja alueen vaikuttajia. Tilaisuuksissa voi saada ideoita ja ajatuksia toimintaan vapaaehtoisena seuratoimijana. Kohtaamisessa jaetaan kokemuksia, kysytään ja mietitään yhdessä vastauksia. 

Alueelliset tallikohtaamiset
Keskustelu- ja koulutustilaisuus talliyrittäjille, hevosalan ammattilaisille, seuratoimijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tallikohtaamisissa jaetaan tietoa yrittäjille tärkeistä ajankohtaisista asioista ja ideoita arjen pyörittämiseen. Paikalla on mahdollisuus verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Kohtaamiset voidaan
teemoittaa eri aiheiden ympärille, esimerkiksi talliyrittäjänä jaksaminen.

Alueellinen hevoskerhon ohjaajien/nuoriso- ja seuravastaavien tapaaminen
Nuorisotoiminnasta vastaavien illan ideana on tehostaa yhteistyömuotoja ja miettiä uusia mahdollisia toimintamuotoja seuratoiminnan näkökulmasta. Tarkoituksena on, että tapaamiset antavat virikkeitä ja auttavat kontaktien luomisessa niin muihin seuroihin, talleihin kuin alueeseenkin.

Seurat ja tallit yhteistyössä
Aluejaostot voivat pitää verkostoillan seura- ja tallitoiminta-teemalla.

Tutustumisravit
Aluejaostot voivat järjestää yhteistyössä paikallisen raviradan kanssa tutustumisravi-illan ratsastajille. Illassa voi olla ravien lisäksi ohjelmana esimerkiksi ravi- ja ratsastusvalmentajan puheenvuoro, lajiesittelyjä tms. ohjelmaa.

Seuran toiminnan kehittäminen

Seurakehittämisilta
Seurakehittämisilta on SRL:n/liikunnan aluejärjestön seurakehittäjien järjestämä tilaisuus, jossa esitellään seurakehittämisen perusideaa, mietitään hyvän seuratoiminnan luonnetta ja käydään läpi hyviksi havaittuja malleja esimerkiksi vuorovaikutuksen ja luottamuksen lisäämiseksi. Seurakehittämisilta on alueen seurojen yhteinen tilaisuus. Sen tavoitteena on luoda yhteishenkeä, vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä tarjota vertaistukea seuroille. Illan tavoitteena on pohtia yhdessä, millaista on hyvä seuratoiminta, mitkä asiat tekevät seuratoiminnasta hyvää ja miten osallistujat itse voivat vaikuttaa seuratoiminnan kehittämiseen.

Liikunnan aluejärjestöjen seuratoiminnan koulutukset
Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat luentokokonaisuuksia, esimerkiksi urheiluseuran verotuksesta, työnantajavelvoitteista, hyvästä hallinnosta sekä yhdistystoimintaa koskevasta lainsäädännöstä. Koulutuksia voi myös tilata räätälöityinä. Koulutukset on tarkoitettu kaikille seuratoimijoille.

 

Nuorisotoiminta


Nuorisotoiminnan ilta
Tarkoituksena on saattaa yhteen ratsastusta harrastavat nuoret, kuulla nuorten ajatuksia, tarpeita ja toiveita, sekä yhteistyön mahdollisuuksia.

Alueellinen nuortenryhmä
Aluejaosto voi Ratsastajainliiton tuella käynnistää oman alueellisen nuortenryhmän toiminnan. Nuorisoryhmä saa näkyä ja vaikuttaa oman lajin
kehittämiseksi ja nuorten äänen kuulumiseksi alueella. Ryhmää ohjaa aluejaoston nuorisotoiminnasta vastaava. Nuortenryhmän tehtävänä on tutustua alueen toimintaan ja miettiä nuorten vaikutusmahdollisuuksia seura-, alue- ja tallipalveluissa sekä urheilussa. Tavoitteena on nuorten mielipiteiden, vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden lisääminen.

Keppihevostyöpaja
Kepparityöpajassa osallistujat valmistavat itse kierrätysmateriaaleista omat keppihevoset. 

Horsebic -ohjaajakurssi nuorille
Horsebic on ratsastuksen liikunnallinen oheisharjoittelumuoto, ryhmäliikuntatunti, jossa käytetään samoja termejä kuin oikeilla ratsastustunneillakin. Laji kehittää ratsastuksessa tarvittavia sekä fyysisiä että taito-ominaisuuksia. Seurat ja aluejaostot järjestävät 14-vuotta täyttäneille liikunnan ohjaamisesta kiinnostuneille ohjaajakursseja.

Kurssi on kaksiosainen: viiden tunnin kurssi lähiopintoina ja neljän viikon nettikurssi. Kurssin sisältönä on mm. Horsebic-konseptin sisältö, liikuntatunnin rakenne & ohjaaminen sekä yhden Horsebic-tunnin ohjaaminen omalle ryhmälle ja sen videointi. Kurssin käynyt ohjaaja saa ohjata Horsebic-tunteja omanseuransa kautta. Kurssimateriaali: Horsebic-ohjaajan opas. Kurssien vetäjänä toimii lajin kehittäjä Meri Satama.

 

Liikunta ja hyvinvointi

 

Ratsastajan kuntoilta/hyvinvoiva ratsastaja -tilaisuus
Tilaisuuden tavoitteena on saada ratsastajat tiedostamaan oman kunnonhuollon tärkeys ja antaa konkreettisia työkaluja itsenäiseen ja monipuoliseen harjoitteluun sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Ratsastajan henkinen ja fyysinen hyvinvointi
Tilaisuuden tavoitteena on miettiä kokonaisvaltaista ratsastajan terveyttä ja hyvinvointia sekä etsiä ratkaisuja arjen kuormittaviin tilanteisiin. Tärkeinä aiheina ovat mm. riittävä lepo ja ravinto, ihmissuhteiden vaaliminen, hyvä ilmapiiri ja työssä ja vapaaehtoisena jaksaminen.

Ratsastajan lihashuolto - Teoriasta käytäntöön
Luento sisältää katsauksen ratsastuksen toiminnalliseen anatomiaan ja lihashuollon merkitykseen ratsastuksessa. Luennossa sivuutetaan myös ratsastajan ravitsemuksen perusteita. Käytännön harjoituksessa käydään kuntosalilla läpi ratsastajan kannalta tärkeimpiä vahvistavia ja venyttäviä liikkeitä. Mahdollisuus myös henkilökohtaiseen kunnonkartoitukseen ja kunto-ohjelman suunnitteluun, joka toteutetaan henkilökohtaisesti ja omalla kustannuksella ko. tilaisuudessa varatulla ajalla.

Alueellinen liikuntapäivä
Aluejaostot voivat järjestää itse suunnittelemiaan, vapaamuotoista liikkumista lisääviä tapahtumia, kuten eri ratsastus- ja tai liikuntalajien lajikokeiluja. Tapahtuman avulla voidaan välittää tietoa liikunnan tärkeydestä ja ratsastuksen ohella tapahtuvan muun liikunnan merkityksestä. 

Horsebic -tapahtuma seurassa/alueella
Horsebic on ratsastuksen liikunnallinen oheisharjoittelumuoto, ryhmäliikuntatunti, jossa käytetään samoja termejä kuin oikeilla ratsastustunneillakin. Aluejaostot ja seurat järjestävät avoimia Horsebic-tapahtumia.

Aluevalmennettavien oma toiminta
Aluejaostot voivat järjestää aluevalmennettaville harjoittelua tukevaa ohjelmaa eri teemoilla, kuten oheisliikunta, ravinto, henkinen hyvinvointi, Reilu Peli tms.

Turvallisuus

Ratsastajan perusturvallisuusilta
Illan aikana käydään läpi tarvittavat perustiedot ja vaaratekijät hevosten kanssa toimiessa. Tarkoituksena on selvittää perusturvallisuuden yleisiin järjestelyihin liittyvät puutteet, jotka saattavat aiheuttaa uhkatekijöitä. Illan aikana käydään lisäksi läpi perustiedot ihmisen ensiavusta sekä yleisiä vakuutuskysymyksiä. Aihe sopii hyvin myös ratsastusta harrastavien vanhempien kurssiaiheeksi.

Ensiapukurssi
Seurat ja aluejaostot järjestävät EA-kursseja hteistyössä esimerkiksi Punaisen Ristin kanssa (EA I ja EA II).

Kilpailujen turvallisuuspäällikkökoulutus
Koulutus ratsastuskilpailujen turvallisuudesta vastaaville. Koulutuksen tavoitteena on helpottaa turvallisuuspäälliköiden toimimista kilpailujen turvallisuusvastaavana.

Hevosen hyvinvointi ja hevostaidot

Hevosen hyvinvointi-illat ja -luennot
Iltojen tavoitteena on lisätä hevosharrastajien ja -ammattilaisten tietoa ja taitoa hevosen hyvinvoinnista tai jostain sen osa-alueesta.

Alueelliset hevostaitopäivät
Alueelliset hevostaitopäivät ovat tapahtumia, joissa pääsee oppimaan hevostaitoja erilaisilla rasteilla ja käytännöntehvillä. Hevosatitopäivien osana voi olla myös mahdollisuus hevostaidoissa kilpailemiseen tai hevosatitomerkkien suorittamiseen. Seurat ja aluejaostot järjestävät hevostaitopäiviä.

Hevosen hyvinvointi -koulutuskiertue - Ihmisen ja hevosen hyvinvointia edistävä koulutuskokonaisuus

Yhteistyössä Tuire Kaimion, Minna Tallbergin ja Anna Kilpeläisen kanssa toteutettava koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on käydä kattavasti läpi hevosen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä päivittäistä toimintaa hevosen kanssa. 
Koulutuksen aiheina:
- Hevonen lajina, sen aistit ja oppimiskyky
- Hevosen lajityypillinen käyttäytyminen ja sen vaikutus työskentelyyn
- Hevosen ilmeet, eleet ja niiden tulkitseminen
- Peloista eroon
- Kohti onnistunutta kilpailusuoritusta

Vammaisratsastus


Vammaisratsastuksen tutustumispäivä/infotilaisuus
Aluejaostot voivat järjestää tutustumispäivän yhteistyössä SRL:n jäsentallin ja siellä toimivan koulutetun vammaisratsastusohjaajan kanssa. Tapahtuman tavoitteena on houkutella mukaan uusia harrastajia tarjoamalla heille kokeilumahdollisuuden ja/tai koota yhteen alueen vammaisratsastajia tutustumaan ja verkostoitumaan. 

Vammaisratsastuksen peruskurssi
Vammaisratsastuksen peruskurssi on viikonlopun pituinen ja se on tarkoitettu vammaisratsastuksesta kiinnostuneille, vammaisratsastuksessa avustajina/taluttajina toimiville ja vammaisratsastuksen ohjaajiksi haluaville. Kurssin tavoitteena on kouluttaa avustajia ja taluttajia vammaisratsastustunneille. Peruskurssi on myös vammaisratsastusohjaajakoulutuksen ensimmäinen osa (jolle on lisäksi erilliset pääsyvaatimukset sekä haku).