Pitopaikkarekisteri majoitusta tarjoaville kilpailunjärjestäjille

2.3.2022

Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) on astunut voimaan 1.1.2022.

Laki sisältää velvoitteen ilmoittaa hevoseläinten pitoa ja pitopaikkaa koskevat tiedot merkittäväksi rekisteriin.

Vastaava koko EU-aluetta koskeva hevoseläinten pitopaikkojen rekisteröintivaatimus on 21.4.2021 voimaan tulleessa eläinterveyssäännöstössä (EU) 2016/429.

 

Kilpailunjärjestäjä ja tallinpitäjät ovat pitopaikasta vastuussa olevia toimijoita

Hevosten pidolle on tyypillistä, että samassa pitopaikassa on useamman eri omistajan hevosia, tällaisissa tapauksissa pitopaikan rekisteröimisestä vastaa pitopaikasta vastuussa oleva toimija, esimerkiksi tallin omistaja tai yrittäjä, jonka vastuulla tallin toiminta on, tallinpitäjä.  Pitopaikan rekisteröintivelvoite koskee myös hevosille majoitusta tarjoavia kilpailujen järjestäjiä.

Tarkista ensin onko tallillesi jo tehty pitopaikkatunnus. Kaikkien tallien pitää lain mukaan ilmoittautua eläintenpitorekisteriin ja hakea pitopaikkatunnus.

 

Hevosten majoittaminen kilpailupaikalla vaatii pitopaikkatunnuksen

Kilpailujärjestäjän, joka tarjoaa hevosille majoitusta, tulee Ruokaviraston määräysten mukaisesti hakea pitopaikkatunnus, mikäli sellaista ei ole. Määräys koskee myös tilapäistä hevosten majoittamista, mutta ei kuitenkaan päiväkarsinoita.

Ilmoitus kannattaa tehdä sähköisessä asiointipalvelussa, silloin tunnuksen saa välittömästi rekisteröinnin yhteydessä. Asiointipalvelussa voi tulostaa itselleen tositteen, josta pitopaikkatunnus käy ilmi.

Pitopaikka rekisteröidään Ruokaviraston Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin, linkki: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elaintenpitajarekisteri/

Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan pitopaikat, joissa eläimiä pidetään, sekä toiminnan aloitus- ja mahdollinen lopetuspäivämäärä. Jos kyseessä on ainoastaan kilpailujen aikana tarjottava yön yli majoitus paikassa, jossa hevosia ei muuten asu, ilmoitetaan toiminnan aloituspäivämääräksi ensimmäinen päivä, kun hevosia otetaan vastaan majoittumaan kilpailupaikalle ja lopetuspäivämääräksi se päivä, kun viimeinenkin hevonen oletettavasti poistuu tilapäismajoituksesta.

Uudet toimintapaikat saavat rekisteröinnin yhteydessä FI-alkuisen 12-numeroisen tunnuksen.

Hevoseläinten ilmoitusten osalta on oleellista, että viranomaisen tiedossa on paikat, joissa hevoseläimiä pidetään. Samaan kohteeseen ei kuitenkaan tule perustaa useampia päällekkäisiä pitopaikkoja. Jos majoitusta tarjotaan kiinteän toimipaikan alueella, jolla pitopaikkatunnus jo on, tallin alueelle pystytettäville tilapäiskarsinoille ei tarvitse hakea erikseen pitopaikkatunnusta. Kilpailunjärjestäjä voi käyttää näin olemassa olevaa tunnusta.

Tästä poikkeuksena seuraava tilanne:

Jos tilapäiskarsinat pystytetään hevosten majoittamistarkoituksessa kilpailujen ajaksi sellaisen tallin alueelle, jonka pitopaikasta vastuussa oleva toimija ei ole kyseisen kilpailun järjestäjä tai sen edustaja, suosittelemme että tilapäiskarsinoille haetaan oma, väliaikainen pitopaikkatunnus.

Toimijalla on kirjanpitovelvollisuus

Hevoseläinten pitopaikasta vastaavan toimijan on pidettävä kirjaa pitopaikassa olevista, sinne saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä.

Tämä kirjanpitovelvoite koskee myös kilpailujärjestäjää, mikäli kilpailuihin tuleville hevosille tarjotaan majoitusta kilpailujen ajaksi. Tästä syystä johtuen kilpailujärjestäjän on myös ilmoitettava hevosten tilapäismajoitus eläintenpitorekisteriin ja haettava pitopaikkatunnus, mikäli sellaista ei ennestään pitopaikalla ole.

Eläintenpitotoiminnan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan missä tarkoituksessa eläimiä pidetään, eli eläintenpitotoiminnan toimintamuoto (seura- ja harrastuseläinten pito).

Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa.

 

Sähköinen asiointi hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi

Sähköisen asioinnin kautta hevoseläinten pitäjä voi ilmoittaa omat tietonsa ja hevoseläinten pitopaikan

tiedot rekisteriin merkittäväksi. Asiointiin kirjaudutaan osoitteessa: https://epr.ruokavirasto.fi

 

Ilmoitus aluehallintovirastoon

Eläinsuojelulain (247/1996) 24 § mukaisesta ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon. Kun käytetään sähköistä asiointia, ilmoitusta ei tarvitse tehdä erikseen, vaan tieto kulkee aluehallintovirastoon samalla asioinnilla.

Aiemmin aluehallintovirastoon tehdyt ilmoitukset on viety jo valmiiksi asiointisovellukseen, jolloin toimijan tulee vain tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja päivittää tietoja tarvittaessa. Mikäli aiemmasta ilmoituksesta puuttui toimijan henkilötunnus tai yritystunnus eikä sitä ole aluehallintovirastossa pystytty selvittämään, vanhoja tietoja ei ole voitu siirtää. Ota tällaisessa tapauksessa yhteyttä aluehallintovirastoon.

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Jos toimit yksityishenkilönä, käytä tietojen ilmoittamiseen henkilötunnusta. Jos eläintenpitäjänä toimii maatila tai yritys, rekisteröitymisessä käytetään maatilatunnusta tai yritystunnusta. 

 

Pitopaikkatunnuksen lisääminen Kipassa

Ennen kilpailukutsun julkaisua tulee olla pitopaikkatunnus tiedossa. Mikäli kilpailija varaa itse tallipaikan lähialueen tallilta, tulee tallinpitäjän lisätä ko. hevonen rekisteriin sovituksi ajaksi.

Kohdassa Muut palvelut ja tuotteet lisätään tuote. Valitse Karsina, anna paikan nimi ja lisää pitopaikkatunnus. Pitopaikkatunnus on FI-alkuinen ja sisältää 12 numeroa. Mikäli kilpailunjärjestäjä tarjoaa hevosille majoitusta useammassa tallissa, tulee jokainen paikka merkitä erikseen. Päiväkarsinaa varten pitopaikkatunnusta ei tarvita.

Mikäli kilpailu järjestetään paikassa, jossa on jo talli, voi kilpailunjärjestäjä käyttää ko. tallin pitopaikkatunnusta. Muussa tapauksessa pitopaikkatunnus täytyy hankkia Ruokavirastolta.

 

Pitopaikkatiedon säilytys

Pitopaikkatieto täytyy säilyttää 3 vuoden ajan ja esittää tarvittaessa pyynnöstä viranomaiselle. Kipan kutsussa tieto säilyy vaadittavan ajan ja on tulostettavissa hevoslistaan. Tarkempaa ohjeistusta löytyy kohdasta Pitopaikan kirjanpito: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/hevoselaimet/hevoselaimen-pitajan-ja-pitopaikan-rekisterointi/

 

Päivitetty 3.3. klo 9.03 pitopaikkatiedon säilytyksellä