EU:n eläinterveyssäännöstö astui voimaan huhtikuun alussa

23.4.2021

EU:n terveyslainsäädäntö astui voimaan 1. huhtikuuta 2021 alkaen. Asetuksen tarkoituksena on ehkäistä ja torjua eläintauteja, jotka voivat tarttua toisiin eläimiin tai ihmisiin. Hevosten osalta esitetään vaatimuksia niiden tunnistamisesta ja hevospasseista, ja hevosten merkitsemisestä rekisteröityyn pitopaikkaan.


Kaikilla EU:n alueella olevilla hevoseläimillä on oltava tunnistusasiakirja eli niin sanottu hevospassi. Tunnistamisen yhteydessä eläin merkitään mikrosirulla, joka kytkee tunnistusasiakirjan yksiselitteisesti eläimeen. Mikrosiru on pakollinen 1.7.2009 tai sen jälkeen syntyneillä hevoseläimillä, lukuun ottamatta joidenkin jäsenvaltioiden sallimia poikkeuksia. 21.4.2021 jälkeen asetettavissa mikrosiruissa on oltava sen jäsenvaltion maakoodi, jossa mikrosiru asetetaan eläimeen.

Hevosten pitopaikkarekisteri tuli Suomessa voimaan jo etuajassa viime vuodenvaihteessa. Koko EU-aluetta koskeva hevoseläinten pitopaikkojen rekisteröintivaatimus on 21.4.2021 voimaan tulleessa eläinterveyssäännöstössä (EU) 2016/429.

Kirjanpito paperille tai sähköiseen muotoon

Pitopaikkojen kirjanpitoa koskevan vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa eläinten jäljitettävyys mahdollisissa eläintautitilanteissa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi pitopaikassa olevien hevoseläinten lukumäärä ja tunnistetiedot sekä siirrot pitopaikkaan ja sieltä pois. Tiedot voidaan kirjata ja säilyttää joko paperilla tai sähköisessä muodossa.

Eläinsuojelulain mukaista ammattimaista tai muutoin laajamittaista hevoseläinten pitoa harjoittavia toimijoita on jo aiemmin koskenut eläinsuojelulain mukainen vaatimus pitää luetteloa toiminnan kohteena olevista eläimistä. Eläinterveyssäännöstön myötä kirjanpitovaatimus laajenee koskemaan myös pienempiä, jopa yhden hevosen pitopaikkoja.

Hevoseläinten tunnistamiseen ja tunnistusasiakirjojen myöntämiseen liittyvä vastuu siirtyy lakiuudistuksen myötä Ruokavirastolle, mutta käytännössä tehtävää hoitavat jatkossakin nykyiset tunnistusasiakirjoja myöntävät elimet Ruokaviraston valtuuttamina. Hevoseläinten tunnistamisessa käytettävissä mikrosiruissa on 21.4.2021 lähtien oltava sen jäsenvaltion maakoodi, jossa mikrosiru asetetaan eläimeen.

Kirjanpidon hevosten liikkumisista, syntymistä ja kuolemista voi tehdä siis paperillekin. Se on säilytettävä ja tarvittaessa näytettävä.

Tietojen ilmoittaminen

Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan pitopaikat, joissa eläimiä pidetään, sekä toiminnan aloitus- ja mahdollinen lopetuspäivämäärä. Uudet toimintapaikat saavat rekisteröinnin yhteydessä FI-alkuisen 12-numeroisen tunnuksen.

Eläintenpitotoiminnan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan missä tarkoituksessa eläimiä pidetään, eli eläintenpitotoiminnan toimintamuoto. Hevoseläinten osalta valittavana ovat seura- ja harrastuseläinten pito, muu eläintenpito (esim. sirkus tai eläintarha), sekä ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito.

Hevoseläinten pito katsotaan ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi esimerkiksi silloin, kun ravi- tai ratsuhevosia kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi, tai annetaan opetusta hevosten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia hevosia on yhteensä vähintään kuusi.

Jos olet epävarma, katsotaanko harjoittamasi hevoseläinten pito ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi eläinten pidoksi, vai onko kyse tavanomaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta, ota ennen ilmoituksen tekoa yhteyttä alueesi aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin, joiden yhteystiedot löydät Ruokaviraston sivulta Eläinlääkäripalvelut.

Hevoseläinten pidolle on tyypillistä, että samassa pitopaikassa on useamman eri omistajan hevosia, joiden hoidosta ja vastuista vastaava taho vaihtelee tapauskohtaisesti. Tällaisissa tapauksissa pitopaikan rekisteröimisestä vastaa lähtökohtaisesti pitopaikasta vastuussa oleva toimija eli tallin pitäjä. Eläimen omistajan ja eläimen pitopaikasta vastuussa oleva toimijan välillä tulisi tehdä aina kirjallinen sopimus, jossa eläimen pitoon liittyvistä vastuista sovitaan selkeästi.

Ilmoitus lomakkeella

Täytä Ruokaviraston sivulta löytyvät lomakkeet ”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä ”Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta ne oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta ilmoitetaan lomakkeella oman alueesi aluehallintovirastolle. Lisätietoja Ruokaviraston nettisivulta ilmoituksenvarainen eläintenpito. 

Lisätietoa:
Muutoksia hevosten tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevaan lainsäädäntöön

Hevosten tunnistaminen