Tue eläinlääketieteellistä hevostutkimusta Suomessa - lahjoita tänään!

23.11.2020

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä huippututkimuksessa tehdään työtä hevosten ja muiden eläinten sekä meidän ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen. Lähde mukaan tukijaksi!

Teksti ja kuva Helsingin yliopisto

Lahjoita tänään -päivä 24.11.2020 / www.helsinki.fi/lahjoitatanaan 

Helsingin yliopistossa on Suomen ainoa eläinlääketieteellinen tiedekunta. Tiedekunnan yhteydessä toimii tuoreinta tutkimustietoa suoraan soveltava, Suomen ainoa kaikkien lajien eläinsairaala, jossa kaikki Suomessa valmistuvat eläinlääkärit oppivat tekemään potilastyötä.

Eläinlääketieteen asiantuntijat ovat merkittävässä roolissa, kun pyritään turvaamaan eläinten ja ihmisten terveys ja hyvinvointi sekä elintarvikkeiden turvallisuus. Eläinlääketieteellinen tiedekunta tarvitsee resursseja ja osaavia tutkijoita, jotta voidaan löytää yhä parempia ratkaisuja ongelmiin. Lahjoita tänään -päivän 24.11. tarkoituksena on kannustaa ihmisiä tukemaan tutkimusta ja opiskelua. Tänä vuonna keräyksen tuotot ohjataan Helsingin yliopiston eläinlääketieteen rahastoon eläinlääketieteellisen tutkimuksen ja tutkimukseen perustuvan hoidon hyväksi.

Lahjoittamalla olet mukana parantamassa hevosten ja muiden eläinten sekä myös ihmisten terveyttä ja hoitoa.

#LahjoitaTänään ja #MaailmanParhaaksi

Esimerkkejä eläinlääketieteellisestä hevostutkimuksesta

Tu­le­va eläin­lää­kä­ri opis­ke­lee var­so­jen ter­veyt­tä, vi­ruk­sia ja li­han­tar­kas­tus­ta

Katri Kosunen pääsi opiskelemaan unelma-alaansa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä.

Hevostyttönä Kosusella kävi tuuri, sillä heti ykkösvuoden jälkeisenä kesänä hän pääsi yliopiston hevossairaalaan varsahoitajaksi. Kosunen kiinnostui varsoista myös tieteellisesti ja teki sekä kandidaatin että lisensiaatintyönsä varsa-aiheista. Lisensiaatintyön aiheeksi valikoitui pikkuvarsojen napa- ja nivustyrien tutkiminen. Tyrät on tunnettu ja yleinen varsojen vaiva, mutta tapauksia ei oltu koskaan aiemmin systemaattisesti tilastoitu. Kosusen tavoite oli tutkimuksellaan tarjota käytännöllistä ohjenuoraa siihen, millainen prosessi nivus- tai napatyrien hoito sairaalassa on ja milloin sinne kannattaa lähteä.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/tuleva-elainlaakari-opiskelee-varsojen-terveytta-viruksia-ja-lihantarkastusta

Var­san suo­lis­tos­sa on mik­ro­be­ja jo vas­ta­syn­ty­neel­lä

Suolistomikrobiston oikea koostumus on hevoselle elintärkeää. Erityisen herkkiä suolistoinfektioille ovat alle viikon ikäiset varsat. Helsingin yliopiston tutkijat osoittivat, että varsan suolistossa on merkkejä bakteereista jo heti syntymän jälkeen. Ensimmäisen elinviikon aikana varsan suolistomikrobisto lisääntyy ja monipuolistuu nopeasti.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/varsan-suolistossa-on-mikrobeja-jo-vastasyntyneella

He­vo­sen anes­te­sian tur­val­li­suut­ta voi­tai­siin li­sä­tä

Hevosten rauhoittamiseen ja nukuttamiseen liittyy huomattava määrä ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa saatiin lupaavia tuloksia käyttämällä rauhoitteiden vastavaikuttajaa vatinoksaania hevosten rauhoituksen yhteydessä.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/hevosen-anestesian-turvallisuutta-voitaisiin-lisata

He­vo­se­läin­lää­kä­rin am­mat­ti voi olla si­vii­liam­ma­teis­ta vaa­ral­li­sim­pia — sik­si eläi­met rau­hoi­te­taan en­nen hoi­toa, mut­ta ai­neil­la voi olla va­ka­via hait­ta­vai­ku­tuk­sia

Soile Pakkanen tutki, miten hevosen rauhoittamisen vakavia sivuvaikutuksia saadaan vähennettyä.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/hevoselainlaakarin-ammatti-voi-olla-siviiliammateista-vaarallisimpia-siksi-elaimet-rauhoitetaan-ennen-hoitoa-mutta-aineilla-voi-olla-vakavia

Val­tao­sal­la kil­pa­ra­vi­he­vo­sis­ta löy­tyi suun vau­rioi­ta kuo­lain­ten alu­eel­la

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Suomen Hippoksen yhteistyötutkimuksessa yli 80 prosentilla tarkastetuista ravihevosista löytyi suusta kuolainten vaikutusalueelta vaurioita kilpailusuorituksen jälkeen. Nämä vauriot jäävät kuitenkin helposti havaitsematta, sillä ne eivät näy ulospäin.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/valtaosalla-kilparavihevosista-loytyi-suun-vaurioita-kuolainten-alueella

Lahjoita tänään -päivä 24.11.2020 / www.helsinki.fi/lahjoitatanaan