Asiakastilojen käytön ja kokoontumisten rajoitukset jatkuvat Uudenmaan alueella

12.3.2021

Koronatartuntoja on tällä hetkellä eniten Helsingissä ja muualla Uudenmaalla, ja rajoitukset ovat alueella tiukimmat. Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 11.3. päätökset, joilla jatketaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevia kokoontumisrajoituksia sekä asiakastilojen käytön rajoituksia myös lähiviikkoina. Tautitilanne on alueella vakava, minkä vuoksi rajoitukset ovat välttämättömiä.


Julkaisemme Ratsastajainliitossa Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet määräykset erityisesti hevosalan toimijoiden näkökulmasta katsottuna. Muiden alueiden toimijoita ohjeistamme seuraamaan tilannetta oman aluehallintoviraston, sairaanhoitopiirin ja muiden viranomaisten nettisivuilta.


Yli 10 hengen asiakastiloja pidettävä edelleen suljettuna

Aluehallintovirasto, AVI määrää edelleen tiloja pidettävän suljettuna koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Määräys tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden tiloja. Tallien kohdalla tulee huomioida:

- joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 

Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös tilojen sulkemisesta on voimassa 15.-28.3.2021.


Kuten edeltä käy ilmi, on erittäin tärkeää, että hevosalan yrittäjät noudattavat tarkasti annettuja määräyksiä ja ohjeita, jotta vältymme ratsastuksen parista lähtevät tartunnat ja altistumiset. Ratsastusta ei suoraan määritetä joukkueurheiluksi tai ryhmäliikunnaksi eikä maneeseja sisätiloiksi, mutta eri alueiden aluehallintovirastot tulkitsevat määräyksiä eri tavalla.

 

Toimijoiden on varmistettava, ettei asiakastiloissa synny lähikontakteja

Etelä-Suomen AVI jatkaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella myös määräystä, joka velvoittaa laajasti eri toimijat varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit.

Päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d ja koskee laajalti sekä julkista että yksityistä sektoria eli esimerkiksi:
- yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
- yksityiset elinkeinonharjoittajat.

Päätös koskee näiden toimijoiden sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.
 

Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien estämiseksi

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen päätös lähikontaktien tosiasiallisen välttämisen varmistamisesta on voimassa 15.3.-14.4.2021.


Yleiset terveysturvallisuutta parantavat velvoitteet huomioitava aina tilojen käytössä

Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain mukaiset yleiset terveysturvallisuutta parantavat velvoitteet. Näitä ovat mm. asiakkaiden tai osallistujien mahdollisuus käsien puhdistamiseen, asiakkaiden tai osallistujien ohjeistaminen turvavälien ylläpitämisestä, tilojen ja pintojen tehostettu puhdistaminen ja toiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan niin että asiakkaat tai osallistujat olisivat riittävän etäällä toisistaan. Velvoitteet on kuvattu tartuntatautilain pykälässä 58 c.

Pääsääntöisesti kunnat valvovat, että tiloissa noudatetaan lain ja aluehallintoviraston päätösten mukaisia velvoitteita. Jos velvoitteita ei noudateta, kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä tilan kokonaan suljettavaksi enintään kuukauden määräajaksi tai asettaa toimijalle uhkasakon.


Tiukat kokoontumisrajoitukset jatkuvat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella jatketaan myös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitusta. Kokoontumisia on mahdollista järjestää, jos niihin osallistuu enintään kuusi henkilöä, mutta vaikeassa epidemiatilanteessa ei pitäisi järjestää pieniäkään kokoontumisia.

Tartuntatautilain pykälän 58 mukainen päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on voimassa 15.3.-14.4.2021.


Rajoitusten tavoitteena lähikontaktien vähentäminen ja koronaviruksen leviämisen estäminen

Etelä-Suomen AVI korostaa, että tautitilanne on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella vakava ja herkästi leviävät virusmuunnokset lisäävät entisestään riskiä tilanteen nopealle pahenemiselle. Viruksen leviämisen torjunta lähikontakteja rajoittamalla ja hygieniaohjeita noudattamalla on nyt keskeistä - ja jokaisen toimijan ja yksilön vastuulla. Kaikkia voimassa olevia viranomaisten rajoituksia, suosituksia ja ohjeita on jokaisen syytä osaltaan noudattaa.


Lisätietoja

Koko tiedote luettavissa täällä.