Koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien, yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

23.2.2021

Kooste Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeesta.
 

Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Tämän ohjeen tarkoitus on tukea yleisötilaisuuksien, yleisten kokousten ja kokoontumisten järjestämistä sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa turvallisesti sekä tukea julkisten tilojen turvallista käyttöä koronaepidemian aikana. Ohjetta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.

• Asiakkaille ja muille osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavien tulee suoraan tartuntatautilain 58 c §:n perusteella huolehtia pykälässä tarkoitetuista toimenpiteistä COVID-19 –tartuntojen ehkäisemiseksi. Nämä ohjeet täydentävät suoraan laista seuraavia velvollisuuksia ja niiden noudattaminen voidaan erillisellä tartuntatautilain mukaisella päätöksellä asettaa myös velvollisuudeksi.

• Tartuntatautilain 58 §:ssä säädetään AVIn ja kunnan toimivallasta asettaa päätöksellä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä koskevia rajoituksia. Tartuntatautilain 58 d §:n mukaan AVI tai kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi tietyin edellytyksin määrätä myös muiden kuin yleisötilaisuuksiin käytettävien tilojen käytön järjestettäväksi siten, että lähikontakti on tosiasiallisesti mahdollista välttää. Tiettyjä laissa määriteltyjä korkean tartuntariskin tiloja on myös mahdollista sulkea tilapäisesti tartuntatautilain 58 g §:n nojalla.

 

Yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa

• Huomioi kunnan ja aluehallintoviraston antamat määräykset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilojen käyttöä koskevista rajoituksista.

• Ole yhteydessä paikallisiin terveysviranomaisiin tilaisuuden terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.

• Työnantajan ominaisuudessa toimivan tilaisuuden järjestäjän velvollisuuksista työntekijöiden suojaamiseksi säädetään erikseen.
 

Lakisääteiset velvollisuudet

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan asiakkaille ja muille osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavalla on seuraavia velvoitteita:

• asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

• asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet;

• tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään;

• asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.
 

Hygieniaa koskevia ohjeita ja suosituksia

• On tärkeää, ettei yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan tulla oireisena. Oireettomuutta on tärkeä korostaa yleisötilaisuuteen liittyvässä viestinnässä.

• Osa koronavirustartunnan saaneista on hyvin vähäoireisia jopa täysin oireettomia. Lisäksi tartunnan saanut henkilö on tartuttava noin kaksi vuorokautta ennen oireiden alkua. Tästä syystä kaikkien tilaisuuksiin osallistuvien on tärkeä noudattaa hyviä hygieniakäytäntöjä ja huolehtia turvavälien säilymisestä.

• THL:n maskisuosituksen mukaisesti tilaisuuden järjestäjän tulisi suositella kasvomaskien käyttöä. Tässä on syytä huomioida myös alueelliset suositukset.

• Oikein toteutettu yskimis- ja niistämishygienia estävät tartuntoja.

• Hyvä käsihygienia on myös tarpeen tartuntojen estämisessä. Huolehdi, että tilaisuudessa on saatavilla riittävästi käsihuuhteita ja käsienpesupaikkoja. Huolehdi wc-tilojen toiminnasta ja varmista saippuan sekä käsipyyhkeiden riittävyys.

• Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana.
 

Säilytä turvavälit

• Riittävän etäisyyden säilyttäminen henkilöiden välillä estää tehokkaasti tartuntoja. Turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulee turvata koko yleisötilaisuuden ajan. Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 2 metriä. Seurueella tarkoitetaan tässä esimerkiksi samassa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yhteydessä olevia henkilöitä.

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin. Yleisöä ohjataan esimerkiksi teippausten tai köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä liikkumaan niin että ruuhkat vältetään.

• Voimakas äänenkäyttö esimerkiksi kannustettaessa lisää pisaratartunnan riskiä.


Siivous

• Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät kuitenkaan säily pitkiä aikoja pinnoilla.

• Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.

• Siivouksen yhteydessä pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista 2–4 tunnin välein.

Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä.
 

Lasten ja nuorten leiritoiminnassa huomioitavaa

• Leirille voi osallistua vain oireettomana.

• Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa, enintään 10 henkilön ryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa.
Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana, ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.

• Yleisiä säännöksiä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa.

• Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).

• Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.

Koko tiedote on luettavissa täällä.


Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset

Tämän linkin kautta pääset katsomaan alueiden koronaan liittyviä suosituksia ja rajoituksia. Sivuilla on kerrottu myös epidemiatilanteesta.  Kunkin sairaanhoitopiirin alla on listattuna siihen kuuluvat kunnat.