Hevosalan kestävyyttä ja resilienssiä selvitetään suuressa EU-hankkeessa

28.6.2023

Suomi on mukana suuressa yhdeksän maan EU Horizon2020 -hankkeessa, jossa tavoitteena on parantaa eurooppalaisen hevostalouden toimintaedellytyksiä, kestävyyttä ja kilpailukykyä. Rahoitussumma tälle ranskalaisen hevosalan organisaation (IFCE, Institute Francais du cheval et de l’ equitation) koordinoimalle hankkeelle on 3 miljoonaa euroa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun EU-komissio myöntää tällaisen rahoituksen hevosalan kehittämiseen. Suomessa projektia toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto.

EUnetHorse – lyhenteellä nimetty projekti on eurooppalainen temaattinen verkosto, jonka tavoitteena on tehostaa tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa yhdeksän Euroopan maan, eli Ranskan, Suomen, Saksan, Belgian, Portugalin, Espanjan, Puolan, Romanian ja Sveitsin välillä. Projektissa muodostetaan näihin maihin aktiivinen useiden sidosryhmien verkosto. Siinä parannetaan hevosalan toimijoiden kykyä (resilienssiä) vastata ympäristöllisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin, poliittisiin sekä terveyskriisejä kohtaan levittämällä hyviä käytäntöjä, työkaluja ja ratkaisuja, jotka parantavat (1) niiden sietokykyä ja sosioekonomista suorituskykyä, (2) eläinten hyvinvointia ja terveyttä ja (3) alan ympäristökestävyyttä.

Projektin ensimmäinen vaihe on hevosyrityksille kohdistettujen haastattelujen avulla tunnistaa olemassa olevia käytäntöjä erityyppisillä hevostiloilla ja tallitoimijoilla, jotta voidaan kartoittaa osallistuvien maiden yhteiset ja erityiset tarpeet ja ratkaisut. Haastattelut tehdään loppukesällä ja syksyllä. Haastattelututkimuksen tulosten perusteella määritetään kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeimmät kehittämiskohteet.

Projekti on kussakin maassa tiiviissä yhteistyössä alan viranomaisten ja vaikuttajien ja organisaatioiden sekä yritysten kanssa. Nämä toimivat kansallisella tasolla työryhmissä ja työpajoissa. Alan yrityksille ja toimijoille järjestetään kansallisia ja kansainvälisiä työpajoja ja mahdollisuuksia verkottua muiden maiden toimijoiden kanssa. Hyviksi todettuja ratkaisuja ja käytäntöjä levitetään kansallisilla ja kansainvälisillä demonstraatioilla, työpajoilla, vierailuilla ja työkaluilla.

Lisätietoja: leena.rantamäki-lahtinen@helsinki.fi, markku.saastamoinen@luke.fi

Resilienssi hevosalalla voidaan määritellä esim. tallin kyvyksi kestää ja toipua erilaisista häiriöistä ja riskeistä samalla kun se säilyttää kykynsä vastata hevosten tarpeisiin, ylläpitää toimintaa ja saavuttaa haluttuja tuloksia. Resilienssiin hevostiloilla kuuluvat ennakoivien johtamiskäytäntöjen toteuttaminen, tavoitteellisuus, hevosten hyvinvoinnin ja terveyden varmistaminen sekä pitkän aikavälin toiminnan ylläpitäminen.

Kestävyys tarkoittaa käytäntöä täyttää olemassa olevat tarpeet ja toiveet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Hevostilojen – ja tallien toiminnan kohdalla kestävyyteen kuuluu tilan johtaminen tavalla, joka varmistaa toiminnan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden, ympäristönsuojelun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen kannattavuuden. Kestävä hevostalous pyrkii harmoniseen tasapainoon taloudellisen hyvinvoinnin, ympäristönsuojelun ja sosiaalisen hyvinvoinnin välillä. Se sisältää muun muassa kestävän maankäytön sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisen vastuullisin jalostus- ja valmennusmenetelmin.