Maatilojen eläinsuojelutarkastustuloksissa pientä kohentumista, hevoskuljetuksissa päinvastainen tilanne

19.6.2024

Laiminlyönnit ovat hieman vähentyneet tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla, ilmenee uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa paljastui viime vuonna säädösten vastaista menettelyä 26 prosentilla tiloista, eli hieman toissavuotista (29 %) vähemmän. Hevosten kuljetuksissa havaittujen puutteiden määrä oli sen sijaan huomattavasti noussut edellisvuodesta ja puutteita oli yli puolella tarkastetuista kuljetuksista.  

Ruokaviraston uutinen 19.6.2024

Vuonna 2023 määrättiin suunnitelmallisen otantaan perustuvan eläinsuojelutarkastuksen kohteeksi 433 tuotantoeläintilaa. Kaikkiaan tiloja tarkastettiin 333, joista 306:ssa oli tarkastushetkellä eläimiä. Tämä on hieman edellisvuotta vähemmän, sillä eläinsuojeluvalvonnan resursseja jouduttiin siirtämään lintuinfluenssaepidemian hoitoon.

Tarkastetuista broileritiloista 45:llä oli eläimiä. Näistä kahdeksalla (18 %), pääosin satunnaisesti valvontaan valitulla tilalla, raportoitiin laiminlyönti. Suurin osa puutteista liittyi kasvatusosastojen olosuhteisiin, kuten ilman laatuun tai kosteuteen sekä valaistukseen.

Tarkastetuista nautatiloista laiminlyöntejä havaittiin 30 prosentilla tiloista, mikä on hieman vähemmän kuin toissa vuonna. Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 39 prosenttia todettiin vasikoilla.

Sikatiloilla laiminlyöntien (21 %) osuus laski huomattavasti edellisvuodesta. Niin ikään tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lammastiloilla puutteiden osuus (27 %) pieneni hienoisesti edellisvuodesta. Kolmella vuohitilalla kahdeksasta tarkastetusta havaittiin puutteita.

Munintakanaloita valvottiin vain kahdella tilalla eikä kummallakaan ollut puutteita. Vain 30 % valvottavaksi määrätyistä kanatiloista valvottiin, mikä pääosin johtui lintuinfluenssaepidemian hoidon vaatimista resursseista.

Kahdella kymmenestä tarkastetusta turkiseläintilasta havaittiin puutteita.

Yleisimmin puutteita tiloilla havaittiin suoraan eläinten hyvinvointiin liittyvissä vaatimuksissa. Sika- ja nautatiloilla puhtauteen liittyvät puutteet olivat melko yleisiä. Viranomaiset ovat onnistuneet kohdistamaan valvontaa hyvin riskitiloille: eläinten hyvinvoinnin riskien perusteella valituilla nauta- ja lammastiloilla oli selvästi enemmän puutteita kuin satunnaisesti valituilla tiloilla.

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten raportointi jäi puutteelliseksi

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia ei saatu raportoitua koko vuoden ajalta, sillä tarkastusten tallentamiseen käytetty tietojärjestelmä poistui käytöstä marraskuun alussa. Uutta korvaavaa tietojärjestelmää ei ole saatu käyttöön. Tammi-lokakuun 2023 aikana tehdyistä epäilyyn perustuvista eläinsuojelutarkastuksista ehdittiin tallentaa 4417 kpl. Tarkastetuista kohteista löytyi useimmiten koiria, kissoja, nautoja, kanoja tai muuta siipikarjaa, hevosia tai lampaita. Osittaisien tallennuspuutteitten takia viranomaistoimenpiteisiin johtaneiden tarkastusten osuus kaikista tarkastuksista ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

Hevosten kuljetuksissa havaittujen puutteiden määrä oli huomattavasti noussut edellisvuodesta

Vuonna 2023 eläinkuljetusten otantavalvonnoissa laiminlyöntejä ilmeni 57 prosentissa tarkastetuista hevosten kuljetuksista, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 26 prosenttia. Kokonaisuutena eläinkuljetusten valvonnoissa havaittujen laiminlyöntien määrä oli aiempien vuosien tasolla. Laiminlyöntejä ilmeni 6,1 prosentissa kaikista tarkastetuista kuljetuksista. Epäkohdat olivat kuitenkin pitkälti samoja kuin edellisvuosina ja suurin osa liittyi asiakirjapuutteisiin eikä suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Taina Mikkonen, p. 029 520 4702 (tuotantoeläintilojen otantatarkastukset ja epäilyyn perustuvat tarkastukset)
Erityisasiantuntija Alisa Matomäki p. 050 472 8032 (eläinkuljetusten valvonta)

Lue lisää:

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2023 (pdf)
Otantaan perustuvat tarkastukset 2023
Kaupallisten eläinkuljetusten valvonta 2023
Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2023