Lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäminen, rajoittaminen ja keskeyttäminen

23.2.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet ohjeistuksen, jossa linjataan alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisilla epidemiatasoilla. Ohjeistus on osa hallituksen linjaamista toimista koronan aiheuttamien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi lapsissa ja nuorissa.

OKM ja THL suosittelevat, että ohjeistusta noudatetaan sisätiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa jo toimenpidetasolta 1 alkaen ja tasolle 2 siirryttäessä myös ulkotiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa.

Valtioneuvosto antoi 26. tammikuuta periaatepäätöksen koronaepidemian hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä.  Toimintasuunnitelman täydennyksessä kuvataan kolme toimenpidetasoa epidemian kiihtymisen ja erityisesti virusmuunnosten leviämisen estämiseksi.

1. kaikkien leviämisvaiheen toimenpiteiden toteuttaminen leviämisvaiheessa olevilla alueilla

2. leviämisvaiheen toimenpiteiden ja määräaikaisen ja laajamittaisen käyttöönoton ohjaus

3. poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto

Toimenpidetasolla 1 leviämisvaiheen alueilla aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen suositellaan keskeytettäväksi tilapäisesti kokonaan. Sen sijaan alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastusten kohdalla on syytä käyttää erityistä harkintaa.

Toimenpidetasolla 2 lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa korkean tartuntariskin toimintamuodoissa voidaan suositella tilapäisesti keskeytettäväksi ja mahdollisuuksien mukaan etämuotoisena toteutettavaksi.

Toimintasuunnitelman täydennyksen mukaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä toimintakyvyltään rajoittuneiden väestöryhmien harrastustoimintaan kohdistettavien suositusten osalta on tärkeää vakavasti harkita niiden sosiaalisia ja sivistyksellisiä kielteisiä vaikutuksia sekä sen perusteella arvioida, millaisin vaihtoehtoisin tai rajoitusten negatiivisia vaikutuksia lieventävien keinoin tilanteessa voidaan toimia.
 

Lasten ikä

Valtioneuvoston periaatepäätöksen lähtökohtana on, että alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ei rajoitettaisi. Tämän ohjeen suositukset koskevat siis ensisijaisesti 12-18-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa. Toimenpidetasolla 2 on kuitenkin suositeltavaa, että alle 12-vuotiaidenkin sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa noudatettaisiin niitä turvallisen harrastamisen kriteerejä, jotka on määritelty tässä ohjeessa.


Harrastusryhmän kokoonpanon pysyvyys

Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on tärkeää, että harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa. Jos lasten ja nuorten harrastustoimintaa leviämisvaiheessa toteutetaan, on erittäin tärkeää, että se toteutetaan vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa. Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.


Toiminnan sisältö

Toiminnan sisällöllä on suuri merkitys tartuntariskin kannalta. Tutkimuksista tiedetään, että tartunnan riski on suurin joukkue- ja kontaktilajeissa sekä muissa sellaisissa toimintamuodoissa, joissa on lähikontakteja ja voimakasta äänenkäyttöä. Toisaalta tasapuolisuuden vuoksi ei ole perusteltua kieltää esimerkiksi joukkuelajien harrastustoimintaa kokonaan, koska niissäkin yksittäiset harjoitukset voidaan toteuttaa niin, ettei lähikontakteja synny. Jos lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta leviämisvaiheessa sallitaan, tulisi kaikkien opettajien, ohjaajien ja valmentajien sekä myös vanhempien ja huoltajien sitoutua näiden periaatteiden noudattamiseen ja maskien käyttämiseen.

Harrastajien, henkilöstön ja sidosryhmien ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan tai opetuksen järjestäjä.


Toimitilan ja harrastusryhmän koko

Tartuntariskin ja myös jäljittämisen kannalta ryhmän mahdollisimman pieni koko on tärkeä asia. Toisaalta myös harrastustilan koolla on merkitystä, koska suuressa tilassa voi toimia useitakin ryhmiä siten, että ne eivät ole kosketuksissa toisiinsa.

Leviämisvaiheen aikana kokoontumisrajoituksissa on viime aikoina pääosin käytetty 10 henkilön maksimimäärää. Tarkasti rajatun harrastusryhmän toiminta ei ole yleisötilaisuus eikä myöskään yleinen kokous, mutta yhdenmukaisuuden ja selkeyden vuoksi niissäkin olisi hyvä noudattaa 10 henkilön rajausta kuitenkin toimitilan koko huomioon ottaen. Suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä ilman, että ryhmien välille syntyy tosiasiallista kontaktia.


Harrastustoiminta ulkona ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa

Tartuntariski ulkona on huomattavasti pienempi kuin sisällä. Sen vuoksi leviämisvaiheessakaan olevilla alueilla ei tason 1 tilanteessa ole perusteita rajoittaa ulkona tai rajatuissa ulkotiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa. Sen sijaan siirryttäessä epidemian tasolle 2 tulisi alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa noudattaa jäljempänä esitettyjä suositeltuja toimintatapoja.


Suositus noudatettavista toimintavoista

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat toimenpidetasolla 2 lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan täysimittaisen keskeyttämisen, ellei harrastustoiminnassa voida noudattaa kaikkia seuraavia periaatteita:

• harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet

• kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä

• vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita

• ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä

• kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä

• toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa

• osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa

• opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa

• harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia

• suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja, henkilömäärärajoitusta sovelletaan kunkin tilan ja salin osalta erikseen

Edelleen opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat, että edellä mainittuja turvallisen harrastamisen periaatteita noudatettaisiin leviämisvaiheessa olevilla alueilla sisätiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa jo toimenpidetasolla 1 ja tasolle 2 siirryttäessä myös alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa. Jos lähiopetus ja -ohjaus keskeytyvät harrastustoiminnassa, on suositeltavaa siirtyä etäopetukseen ja -ohjaukseen mahdollisuuksien mukaan.

Koko tiedote luettavissa täällä.