Valjakkoajokomitea

Komitean kokoonpano 2021

Tuire Suvanto, puheenjohtaja, talousvastaava, sääntövastaava/ sääntötyöryhmä, valjakkoajon edustaja sääntövaliokuntaan           
suvantotuire@gmail.com

Hannu Kalalahti, varapuheenjohtaja, rankingpistelaskuvastaava
hannu@kalalahti.net

Ben Simonsén, MJ-valmennusvastaava
ben.simonsen@gmail.com

Tove Söderholm, kalustovastaava, tapahtumakoordinaattori
tove@lli.fi

Leena Vähä-Erkkilä, aluevalmennusvastaava, nuorisovastaava, sääntötyöryhmä
ponikuski@gmail.com

Jenniina Sillanaukee

Virpi Tunninen

 

Komitean ulkopuolelta

Jouni Heikinheimo, valjakkoajon edustaja HUJO:on
jouni.heikinheimo@gmail.com

Otto Vainio, sääntötyöryhmä

Ann-Katrin Finell, kilpailuvastaava, tiedottaja, KIPA2-kutsutarkastaja
akfinell@gmail.com

SRL hallituksen edustaja: Kari Kallonen

 

Valjakkoajon teemasivut: www.valjakko.net

 

Valjakkokomitean jäsenten tehtäväkuvaukset 

Lajikomitea (LK) on asiantuntijaelin, joka vastaa lajinsa kotimaisen toiminnan kehittämisestä. SRL:n hallitus vahvistaa lajikomiteat. Puheenjohtaja ja jäsenet vahvistetaan vuosittain. Toimikausien määrää ei rajoiteta. Jäsenten tule olla kotimaisen kilpailu- ja koulutustoiminnan asiantuntijoita edustaen ainakin kilpailijoita, kilpailujen järjestäjiä, tuomareita sekä liiton hallitusta.

Lajikomiteat
• laativat toiminnalleen vuosisuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion
• vastaavat kansallisen kilpailukalenterin rakentamisesta sekä sarjakilpailusäännöistä
• kehittävät lajin koko kotimaan kilpailutoimintaa
• laativat ohjeita olosuhteiden parantamiseksi
• rekrytoivat uusia kilpailupaikkoja ja -järjestäjiä sekä kilpailutoimihenkilöitä
• valitsevat lajille sääntövastaavan
• tekevät lajin toimihenkilökoulutustarpeista esityksiä KUJOlle
• kokoavat toiminnastaan vuosikertomuksen
• Muiden kuin olympialajien komiteat voivat lisäksi vastata lajinsa alemman tason valmennustoiminnasta sekä lajin harrastetoiminnan edistämisestä.

Puheenjohtaja
o johtaa puhetta LK:n kokouksissa
o hoitaa yhteydet SRL:n hallituksen edustajaan ja sopii esitysten tekemisestä SRL:n eri toimielimille
o laatii kokousten esityslistat
o vastaa vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen laatimisesta


Varapuheenjohtaja
o johtaa puhetta puheenjohtajan ollessa estynyt
o avustaa puheenjohtajaa

Sihteeri
o laatii pöytäkirjat
o huolehtii LK:n asiakirjojen ja papereiden arkistoinnista sekä jakelusta LK:n jäsenille ja SRL:oon
o kokoaa LK:n toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen vastuuhenkilöiden antamien tietojen pohjalta

Talousvastaava
o seuraa talousarvion toteutumista
o valmistelee talousarvion LK:lle SRL:n esityksen pohjalta

Tiedottaja
o vastaa LK:n tiedotuksesta
o pyrkii edistämään lajia positiivisesti eri tiedotusvälineissä

Koulutusvastaava
o vastaa kotimaisen koulutusjärjestelmän kehittämisestä ja toteutuksesta LK:n ja SRL:n/KUJOn kanssa
o valmistelee, toteuttaa, vastaa vastuualueensa toteutuksesta ja budjetin seurannasta

Kilpailuvastaava
o vastaa kotimaisen kilpailutoiminnan toteutuksesta ja kehittämisestä LK:n ja SRL:n kanssa
o valmistelee, toteuttaa ja vastaa vastuualueensa toteutuksesta eli laatii kilpailukalenterin, koordinoi arvokilpailujen järjestämisvastuut (SM, aluemestaruus, rotumestaruudet sekä Prix de Suomen Hippos -luokka yhdessä Suomenratsujen kanssa)

Rankingpistevastaava
o vastaa ranking- ja sarjakilpailupisteiden laskemisesta
o tekee LK:lle vuosittain ehdotuksen sarjakilpailusäännöistä

Valmennusvastaava
o organisoi lajin valmennusasioita SRL:n ohjeiden mukaisesti yhteistyössä LK:n ja VaKen kanssa

Sääntövastaava
o LK esittää SRL:n hallitukselle sääntövaliokuntaan lajin sääntövastaavaa – sääntövastaavalta edellytetään oman lajin laajaa kansallista ja kansainvälistä kokemusta, vastaa sääntötulkinnoista
o sääntövastaava vastaa, että lajin säännöt (sääntömuutosehdotukset) on valmisteltu tulevalle vuodelle SRL:n asettamassa aikataulussa ja ohjeiden mukaisesti

Sääntötoimikunta
o valmistelee sääntöehdotuksia LK:lle käsiteltäväksi, kokoaa hyväksytyt sääntöehdotukset esitettäväksi SRL:n hallitukselle sääntövastaavan johdolla
Kalustoyhteyshenkilö
o vastaa kalustoasioista: kalustoinventaario, kalustohankinnat, kaluston kunnostus ja ylläpito, kaluston lainaus
KIPA-kutsutarkastaja
o tarkastaa KIPAssa julkaistavat kilpailukutsut SRL:n ohjeiden mukaisesti
Nuorisovastaava
o kehittää lajin nuorisotoimintaa yhdessä LK:n ja SRL:n kanssa
Tapahtumakoordinaattori
o yhteyshenkilö LK:n, tapahtumajärjestäjän ja mahdollisten tapahtumaan tarvittavien toimijoiden kanssa (esim. valjakkonäytös) – välittää tietoa eri toimijoiden välillä
Lajin edustaja KUJOon
o LK esittää SRL:n hallitukselle KUJOon lajin edustajaa (vahva asiantuntemus ja kokemus lajista)
o KUJO vastaa kotimaisesti kilpailu- ja koulutustoiminnasta, koordinoi ja ohjaa LK:n toimintaa