Luokittelu ja kilpailukortti

Mikä on luokittelun tarkoitus?


Vammaisratsastuksessa ratsastajat luokitellaan viiteen ryhmään. Ryhmä I on käyntiluokka, ryhmässä II mukana on myös ravi, ryhmä III on raviluokka, ryhmä IV helpompi laukkaluokka ja luokka V vaativampi laukkaluokka. Ryhmään I kuuluvat vaikeavammaiset ja ryhmään V lievimmin vammaiset ratsastajat. Luokittelu on vammaisurheilussa erittäin tärkeää, jotta saadaan minimoitua vamman vaikutus itse kilpailusuoritukseen ja kilpaileminen näin mahdollisimman tasavertaiseksi.

 • I: Ratsastajalla on vaikea liikuntavamma, joka vaikuttaa kaikkiin neljään raajaan sekä keskivartaloon. Useimmiten ratsastaja käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • II: Ratsastajalla on vaikea liikuntavamma, joka vaikuttaa keskivartaloon ja lieviä vammoja yläraajoissa, tai keskivaikeita vammoja keskivartalossa sekä ylä- ja alaraajoissa. Suurin osa ratsastajista käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • III: Ratsastajalla on vaikea liikuntavamma molemmissa alaraajoissa ja lisäksi myös keskivartalossa voi olla lieviä vammoja, tai heillä on keskivaikeita vammoja ylä- ja alavartalossa sekä keskivartalossa. Jotkut luokan III ratsastajista saattavat käyttää pyörätuolia jokapäiväisessä elämässään.
 • IV: Ratsastajalla on vaikea liikuntavamma molemmissa yläraajoissa tai keskivaikeita vammoja kaikissa neljässä raajassa tai he ovat lyhytkasvuisia. Luokkaam IV kuuluvat myös ratsastajat, joilla on IBSA B1 tason näkövamma (sokea). Suomessa ryhmään IV kuuluvat myös kehitysvammaiset, joilla ei kehitysvamman lisäksi ole muita fyysisiä vammoja.
 • V: ratsastajalla on vammoja yhdessä tai useammassa raajassa. Luokkaan IV kuuluvat myös ratsastajat, joilla on IBSA B2 tason näkövamma (vaikeasti heikkonäköinen).

Kotimaan luokittelun pohjana käytetään Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n luokitusohjetta (FEI classification manual), joka löytyy täältä: http://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage/classification

Huom. Kansainvälinen Ratsastajainliitto FEI uudisti pararatsastajien ryhmiä seuraavasti 1.1.2017 alkaen:
Ennen = vuoden 2017 alusta
1a = 1
1b = 2
2 = 3
3 = 4
4 = 5

Huom 2. Ratsastuksessa aiemmin käytössä olleet termit luokitus ja luokittaja vaihdettiin 1.1.2018 yhtenäiseksi muiden lajien kanssa ja uudet termit ovat luokittelu ja luokittelija.

Milloin luokittelu pitää tehdä?

Ratsastuksen harrastamiseen (esim. tunneilla käyminen) ei luokittelua tarvita. Luokittelu tarvitaan, jos ratsastaja haluaa kilpailla 2-5-tason vammaisratsastuskilpailuissa. 1-tason vammaisratsastuskilpailuissa luokittelu ei ole pakollinen. Luokittelulle on tarvetta myös silloin, jos ratsastaja haluaa kilpailla kaikille avoimissa 1-5-tason ratsastuskilpailuissa ja käyttää siellä vammaisratsastajille sallittuja apukeinoja.
 

Mitä sairauksia/vammoja ei voida luokitella?

Kaikki sairaudet ja vammat eivät kuulu vammaisratsastuksen luokittelun piiriin. Syynä tähän on se, että nämä vammat/sairaudet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden aiheuttamaa toimintakyvyn puutetta pystytä luokittelutilanteessa objektiivisesti ja vakioidusti mittaamaan.

Luokittelua ei tehdä seuraavista:

 • Sairaudet, joiden oire on kipu: esim. monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä (CRPS, RSD) ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Sairaudet, joilla on yleisesti vammauttava vaikutus: esim. diabetes, syöpä ja monet syndroomat ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus- (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Luumurtumat ilman magneettikuvaus- (MRI), tietokonetomografia- (TT), ultraääni- (UÄ) tai ääreishermoston johtonopeus- (ENMG) tutkimustulosta pysyvästä nivel-, lihas- tai hermovauriosta.
 • Ihotaudit ja -vammat.
 • Uneen ja väsymykseen liittyvät taudit.
 • Nivelten yliliikkuvuuteen liittyvät taudit.
 • Verenvuototauti.
 • Epilepsia.
 • Keuhko- ja hengitysteiden sairaudet.
 • Fibromyalgia.
 • Myalginen enkefaliitti.
 • Tasapainooon ja tasapainoelimeen liittyvät sairaudet.
 • Sisäelimen puuttuminen tai sisäelimen toimintavajaus.
 • Näkövammaluokitukset IBSA B3 ja B4.
 • Sydän- ja verisuonitaudit.
 • Heikkokuuloisuus.
 • Ikääntymiseen liittyvät nivelkulumat.
 • Liikalihavuus.
 • Osteokondroosi.
 • Kehitysvamma (HUOM. ei luokiteta Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n toimintaan, mutta Suomessa kehitysvammaiset kuuluvat IV-ryhmään).

Kuka luokittelun tekee?

Luokittelun tekee tehtävään koulutuksen saanut henkilö, jolla on fysioterapeutin tai lääkärin pohjakoulutus.

Mitä luokittelu maksaa?

Luokittelun hinta on SRL:n tai SRL:n alueiden järjestämissaä yhteisluokittelutilaisuuksissa 30 e/ratsastaja. Lisäksi kuluja voi tulla hevosvuokrasta, jos luokitettavalla ei ole omaa hevosta käytössä luokittelutilaisuudessa.

Jos ratsastaja sopii luokittelusta suoraan luokittelijan kanssa, maksaa tällainen yksityinen luokittelu 60 euroa. Yksityistilaisuuksien osalta luokittettavan maksettavaksi jäävät myös luokittelijan mahdolliset matkakorvaukset.

Mitä luokittelussa tapahtuu?

Luokittelija arvioi haastattelun sekä erilaisten tutkimusten avulla ratsastajan toimintakykyä (ei ratsastustaitoa). Useimmiten luokiteltavan toimintakyky halutaan nähdä myös ratsain, jolloin saadaan täydentävää tietoa luokittelun tekemiseen. Saatujen tietojen perusteella luokittelija päättää ratsastajalle oikean ryhmän. Luokittelutilaisuudet ovat luottamuksellisia.

Alaikäisen luokiteltavan huoltajan tulee olla läsnä luokittelutilaisuudessa.

Miten luokittelutilaisuuteen pitää valmistautua?

Ota mukaan luokittelutilaisuuteen tarvittavat todistukset (diagnoosi sekä millä menetelmillä diagnoosi on todennettu) sekä ratsastusvarusteet. Luokiteltavan tulee olla SRL:n jäsen ratsastusseuran henkilö- tai perhejäsenyyden kautta.

Milloin luokittelu voidaan tehdä?

SRL järjestää vuosittain vähintään yhden luokittelutilaisuuden, johon voi osallistua varaamalla ajan. Tilaisuuksista tiedotetaan vammaisratsastuksen kalenterissa sekä Facebook-ryhmässä "SRL Vammaisratsastus". Tarpeen mukaan ja aikataulujen sopiessa luokittelija voi tehdä myös yksittäiselle ratsastajalle erikseen luokittelun. Tällöin ajankohta ja -paikka sovitaan luokittelijan kanssa.

Milloin luokittelu voi muuttua?

Luokittelu voi olla pysyvä tai se tulee tarkistaa luokittelussa sovittavan määräajan puitteissa käymällä uudessa luokittelutilaisuudessa. Jos toimintakyvyssä ei ole tapahtunut muutoksia, luokittelu voidaan uusia myös puhelimitse. Luokittelu voidaan uusia myös annettua määräaikaa aiemmin, jos kunnossa tapahtuu huomattavia muutoksia. Tarkistus voidaan tehdä kuitenkin enintään kerran vuodessa.

Miten luokituksesta voi tehdä protestin?

Huom. protestien käsittely siirtyy vuoden 2018 aikana Paralympiakomitealle. Lisätietoja tulossa.

Jos luokiteltava on tyytymätön luokittelussa saamaansa profiiliin, hän voi tehdä siitä protestin.Protestin käsittelee luokituksen asiantuntijaryhmä, joka voi pitää tehdyn luokituspäätöksen ennallaan tai suosittaa luokituksen uusimista, mutta se ei suoraan muuta luokituksessa annettuja profiileja/ryhmiä.

Luokituksen protestiohje:

• Protestin voi jättää luokitettu urheilija/urheilijan huoltaja tai luokituksessa läsnä ollut urheilijan tukihenkilö.
• Protesti on tehtävä kirjallisesti lomakkeella, joka toimitetaan asiantuntijaryhmän jäsenille. Lomake on toimitettava 30 päivän kuluessa siitä, kun luokittaja on ilmoittanut luokitettavalle luokituspäätöksensä (profiili ja ryhmä). Asiantuntijaryhmä käsittelee protestin 30 päivän kuluessa sen saapumisesta.
• Protestin jättämisestä peritään hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan vahvistama käsittelymaksu (sama kuin kurinpitolautakunnan maksu, 2017: 100 e). Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, kun asiantuntijaryhmä päätyy suosittamaan luokituksen uusimista ja tämä päätös ei johdu sellaisista asiakirjoista tai muista tiedoista, joita ei ollut ensimmäisen luokituksen tekohetkellä luokittajan tiedossa.
• Asiantuntijaryhmä kuulee ennen päätöstään luokituksen tehnyttä luokittajaa sekä lisäksi se voi kuulla muita asiantuntijoita. Kuuleminen tapahtuu suullisesti tai kirjallisesti. Suullisesta kuulemisesta on pidettävä pöytäkirjaa. Myös muu asiaan liittyvä aineisto voidaan tarvittaessa ottaa huomioon.
• Asiantuntijaryhmän päätös käsitellystä asiasta annetaan perusteltuna ja kirjallisena, ja se toimitetaan asianomaiselle postitse. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa asianomaiselle myös suullisesti.
• Jos asiantuntijaryhmä puoltaa luokituksen uusimista, sen tekee kotimaan pääluokittaja tai jos hän on estynyt, kotimaan luokittaja joka ei ole ollut tekemässä protestiin johtanutta luokitusta.
• Luokituksen asiantuntijaryhmän päätöksistä tai uusintaluokituksen tuloksesta voi valittaa liiton hallitukselle.
• Asiantuntijaryhmä ottaa käsittelyyn vain 1.1.2017 jälkeen tehtyjen luokituksien protesteja. (protestikäytäntö luotu 2017)

Vuonna 2017 luokituksen asiantuntijaryhmään kuuluvat Sirkku (Siru) Vänskä (ratsastuksen aiempi kansallisen tason luokittaja), Katja Saarinen (Paralympiakomitea) ja Kati Kauhanen (Uimaliitto, uinnin luokittaja, fysioterapeutti, ratsastuksen harrastaja).


Miten kehitysvammaiset luokitellaan?

Jos ratsastajalla on kehitysvamma, kognitiivinen viive tai kehitysvammalle läheinen kehitys- tai oppimishäiriö, mutta ei näiden lisäksi muita fyysisiä vammoja, hän kuuluu vammaisratsastuskilpailuissa IV-ryhmän ratsastajiin. Tällöin ratsastaja saa kilpailukortin pelkällä ratsastajan/huoltajan omalla ilmoituksella, joka toimitetaan SRL:n vammaisratsastuskoordinaattori Hanna Talvitielle. Sallituksi apukeinoksi kilpailukorttiin merkitään ohjelman esilukija.

Jos kehitysvammaisella ratsastajalla on muita toiminnallisia haittoja ja hän haluaa käyttää muita vammaisratsastajille sallittuja apukeinoja, tulee ratsastajan mennä luokittelijan tekemään luokitteluun. Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei 1-tason vammaisratsastuskilpailuissa luokittelu ole pakollinen. Kaikki Special Olympics -kilpailut ratsastetaan 1-tasolla.

Miten näkövammaiset luokitellaan?

Vammaisratsastajan luokittelun voi saada B1- ja B2-näkövammaluokituksilla. Jos ratsastajalla ei ole näkövamman lisäksi muita fyysisiä vammoja, kilpailukortti kirjoitetaan silmälääkärin B1- tai B2-todistuksella. Todistus toimitetaan SRL:on Hanna Talvitielle. Sallituksi apukeinoksi kilpailukorttiin merkitään huutajat (B1) tai huutaja (B2). B1-näkövammaiset kuuluvat vammaisratsastuskilpailuissa ryhmään IV ja B2-näkövammaiset ryhmään V.

Jos näkövammaisella ratsastajalla on muita toiminnallisia haittoja ja hän haluaa käyttää muita vammaisratsastajille sallittuja apukeinoja, tulee ratsastajan mennä luokittelijan tekemään luokitteluun.

B3-näkövammaluokituksen omaavilla ratsastajilla on oikeus käyttää huutajaa avoimissa kouluratsastuskilpailuissa. Ratsastaja voi saada vammaisratsastajan kilpailukortin avoimia kouluratsastuskilpailuja varten. Kilpailukorttia varten toimitetaan silmälääkärin B3-todistus SRL:n vammaisratsastuskoordinaattori Hanna Talvitielle. Sallituksi apukeinoksi kilpailukorttiin merkitään huutaja.

Lisätietoja näkövammaisurheilijoiden luokittelusta Näkövammaisten Liitto ry:n sivuilta.

Millainen luokittelu tarvitaan kansainväliseen kilpailemiseen ja miten sen saa?

Kansainvälisiin kilpailuihin tarvitaan kansainvälinen luokittelu. Näitä tehdään osassa kansainvälisistä vammaisratsastuskilpailuista. Kansainvälinen kilpailemisen pitää aloittaa sellaisesta kilpailusta, jossa on luokittelumahdollisuus. Kilpailut on listattu Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n luokittelusivuille http://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage/classification .
 
Jos haluat kansainväliseen luokitteluun, ota yhteyttä Hanna Talvitiehen vähintään kahdeksan viikkoa ennen suunniteltua kilpailua. FEI:lle on toimitettava vähintään 6 viikkoa ennen kilpailua seuraavat lomakkeet englanniksi täytettynä ja allekirjoitettuna:

 • FEI Classification Request Form
 • FEI Consent for Classification
 • FEI Certificate of Diagnosis Form 

Lomakkeet löytyvät FEI:n luokittelusivulta http://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage/classification
Lisäksi liitteeksi voidaan tarvita lääketieteellisiä lausuntoja englanniksi käännettynä. Tarvittavat paperit toimitetaan FEI:lle SRL:n kautta.

Näkövammojen kansainvälisiä luokitteluja tehdään noin kerran vuodessa kilpailujen yhteydessä. Tähän luokitteluun voi osallistua myös erikseen. Näkövammojen luokittelua varten on oma, erillinen lomake IBSA Medical Diagnostics Form

On hyvä huomioida, että kotimaan luokittelut ovat aina alustavia, ja ne voivat muuttua kansainväliselle tasolle siirryttäessä.
 

Kilpailukortti


SRL:n kilpailukortti tarvitaan, kun kilpailee kotimaassa 2-5-tason vammaisratsastuskilpailuissa tai -luokissa. Lisäksi kilpailukortin avulla vammaisratsastaja voi todentaa oikeuden käyttää korttiin merkittyjä apukeinoja kaikille avoimissa 1-5-tason ratsastuskilpailuissa. Tällöin kilpailukortti on esitettävä kilpailukansliassa ja lisäksi informoitava asiasta luokkien päätuomaria. Kilpailukorttiin merkitään myös niska- ja muut tuet, jotka ovat näkyvissä. Sen sijaan kilpailuasun alla olevia tukia ei tarvitse kirjata.

Luokitetuille pararatsastajille merkitään vuoden 2018 alusta alkaen automaattisesti seuraavat apukeinot ja -välineet (näiden käyttö on sallittua, mutta ei pakollista):
- Tervehdys nyökkäämällä
- Keventäminen ravissa (merkintää kilpailukorttiin ei tehdä pelkästään näkövamman perusteella, mutta vammaisratsastuskilpailuissa myös näkövammaiset saavat sääntöjen mukaan keventää tai olla keventämättä)
- Satula (kaikki mallit sallittu, myös syvä istuinosa)
- Pehmeä käsikahva
- Kuminauhat jalka/jalustin
- Kuppijalustimet
- Magneettijalustimet
- 1 raippa
- Kaulahihna
- Yhdistetty ohja kanki/nivel (huom. tämän osalta on hyvä huomata, että kankikuolaimia saa avoimissa kouluratsastuskilpailuissa säännöissä käyttää vain kilpailukutsun ja kouluratsastussääntöjen mukaisesti)
- Lisäjoustopalat ohjissa
- Turvaliivi (myös ilmatäytteiset)
- Hanskat ja kannukset eivät ole pakolliset

Korttiin voidaan erillisestä pyynnöstä kirjata avoimia kouluratsastuskilpailuja varten mahdollisuus mennä harjoitusravia kevennysravin sijaan.

Lisäksi korttiin kirjataan FEI:n luokitusmanuaalissa ko. profiilille sallitut muut apuvälineet ja -keinot.

Kilpailukortti toimitetaan suoraan ratsastajan kotiosoitteeseen noin kahden viikon kuluttua siitä, kun luokittelija on toimittanut tarvittavat tiedot SRL:on. Kilpailukortti on maksuton.

Kansainvälisen vammaisratsastusluokittelun saaneet henkilöt tarvitsevat kotimaan kilpailuihin kotimaisen kilpailukortin, joten ota yhteyttä tarvittaessa SRL:on Hanna Talvitiehen. Kotimaan korttiin tarvittavat tiedot poimitaan FEI:n Classification Master List of active Para-Equestrian Dressage athletes -listan tiedoista.


Lisätietoja:

SRL:n vammaisratsastuksen koordinaattori, kilpailukorttien tekeminen, kehitysvammaisten IV-ryhmän kilpailukortit, näkövammaisten kilpailukortit, yhteyshenkilö FEI:lle kansainvälisistä luokitteluista:
Hanna Talvitie
hanna.talvitie@ratsastus.fi
p. 040-507 8873

Luokittelijat:
Kansallinen luokittaja:
Miia Heino (Oulu)
miia.heino@dnainternet.net

Kansallinen luokittaja:
Maria Schopp (Tampere)
maria_schopp@hotmail.com
p. 044-557 5624

Kansainvälinen+kansallinen luokittaja:
Patricia Hirn (Itä-Uusimaa)
paradressage.classification@gmail.com
p. 0400-906 147