Reilu Peli

Reilu Peli on enemmän kuin yhteiset pelisäännöt tai sääntöjen noudattaminen. Se edustaa arvomaailmaa.

Ratsastuksen Reilu Peli

Reilu Peli on liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta. Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Vastuuta Reilusta Pelistä ei voi siirtää kenellekään toiselle, vaan sen kantaa jokainen yksilö ja yhteisö.

Ratsastus on kaikille avoin harrastus - yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin perusta. Suomen Ratsastajainliitto pitää tärkeänä vaalia noita arvoja. Reilua Peliä on, että jokainen voi osallistua toimintaan omista lähtökohdistaan riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. 

Reilun Pelin edellytyksiä ovat tasa-arvo, avoimuus, rehellisyys, toisen ihmisen kunnioitus, hyvät käytöstavat ja oikeudenmukaisuus. Reilu Peli vahvistaa positiivista ja kannustavaa toimintakulttuuria. Rakentava ja aktiivinen suhtautuminen helpottaa yhteistyötä ja luo avoimen ja mukavan työilmapiirin kaikille. Hyvä ja ammattimainen käytös lisää toiminnan arvostusta myös ulkopuolella. Hyvästä toiminnasta syntyy hyviä tuloksia.

Reilu Peli on Ratsastajainliiton teemavuosi 2018!

 

Yhtä jalkaa – toimenpiteet Reilun Pelin edistämiseksi

Taustaa

Ratsastajainliiton yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui keväällä 2016. Syksyllä 2016 julkaistiin lisäksi ratsastuksen oma Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli -työkirja seurojen ja tallien käyttöön. Reilu Peli -työkirjaa hyödynnetään myös liiton valmentaja- ja toimihenkilökoulutuksissa. Reilu Peli -työtä ohjaa Ratsastajainliiton hallituksen vahvistama asiantuntijaryhmä (alla kokoonpano).

Ratsastajainliitto toteutti keväällä 2015 yhdenvertaisuutta kartoittavan kyselyn luottamusorganisaatiolleen sekä toimiston palkatulle henkilökunnalle. Kyselyyn vastasi 78 toimijaa. Kysely antoi hyvät suuntaviivat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon suunnitelmaan sekä Reilun Pelin työkirjaan. Kehitysehdotuksina kyselystä nousivat esille mukaantulo toimintaan (toiminnan saavutettavuus), päätöksenteon läpinäkyvyyden varmistaminen sekä mies- ja naisnäkökulma liiton sisäisessä toiminnassa ja henkilövalinnoissa. Kahtiajako harraste- ja kilpaurheilun välillä näkyi myös eri kannanotoissa. Lajin positiivisiksi ominaisuuksiksi kyselystä nousivat tasa-arvo naisten ja miesten välillä kilpailutoiminnassa, erityisryhmien toiminta, hyväksyvä suhtautuminen seksuaalisiin vähemmistöihin, positiivinen ja moniarvoinen ilmapiiri sekä liiton panostukset vähävaraisten ja syrjäytymisuhan vaarassa olevien lasten ja nuorten ratsastusharrastuksen edistämiseksi.

Kesällä 2015 toteutettiin laaja Reilu Peli -kyselykartoitus koko jäsenistölle. Kyselyn tarkoituksena oli tuottaa tietoa Reilun Pelin toteutumisesta ratsastusharrastuksen parissa. Reilu Peli -kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 1707 kpl. Yhteydenottoa kaipasi 110 henkilöä. Yhteydenotot toteutettiin Reilu Peli -jäsenten johdolla syksyn 2015 aikana. Kyselyssä kiiteltiin lajin harrastajien suvaitsevaisuutta eri kulttuuria ja seksuaalista suuntautuneisuutta edustavia kohtaan, lajin monipuolista ja tasa-arvoista harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä eri ikäryhmille suunnattuja palveluita. Kiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu, ilkivalta ja eristäminen ryhmästä nousivat suurimpina epäkohtina esille. Epäasiallinen ja epäkunnioittava käytös sekä puutteet liiton koulutusjärjestelmissä puhututtivat myös. 

Reilu Peli -kysely toteutettiin osana opinnäytetyöprojektia yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun hevosagrologiopiskelijan Laura Laukkasen kanssa. Kysely oli luottamuksellinen ja anonyymi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään SRL:n eri toiminnoissa (koulutus, viestintä) sekä Reilun Pelin suunnittelussa. Opinnäytetyö valmistui vuoden 2015 lopussa.

Linkki opinnäytetyöhön


Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu Peli -työkirjan jalkautus alkoi syksyllä 2016 alueellisena kiertueena liiton urheilupsykologi Mia Stellbergin johdolla. Vuonna 2017 työkirjaa hyödynnettiin mm. liiton toimihenkilökoulutuksissa. Syksyllä 2017 Reilu Peli -teemaa käsiteltiin alueiden syyskokouksissa sosiaalisen median näkökulmasta. Syyskuussa oli myös käynnissä uusi kysely yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen kartoittamiseksi seuratoiminnassa. Ratsastajainliiton yhdenvertaisuussuunnitelmaa arvioitiin uudelleen, ja se päivitettiin ajan tasalle.

Ratsastajainliitto on ollut mukana alusta alkaen koko urheilumaailman Reilu Peli -työssä ja sitoutunut urheilun yhteisiin eettisiin pelisääntöihin. Liitto on ollut mm. mukana urheilumaailman yhteisessä tasa-arvotyöryhmässä. Lupa välittää – lupa puuttua -oppaan päivitetty versio sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi valmistui kesällä 2017. Se on eri lajien käytössä mm. ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa. Aiheen tiimoilta on suunnitteilla yhteinen laaja, kaikkia urheilulajeja koskeva, tutkimus sekä koulutuspaketti lajien koulutuksiin.

Vuonna 2017 aloitettiin yhteistyö Kiusaamista vastaan ry:n kanssa sekä jatkettiin yhteistyötä lahtelaisen Valopilkku-projektin kanssa sosiaalisen kanssakäymisen, eettisyyden ja kasvatuksen edistämiseksi seura- ja tallitoiminnassa.

 

Teemavuosi 2018

Vuosi 2018 on Ratsastajainliiton Reilu Peli -teemavuosi. Teemavuonna on järjestetty mm. yhteinen seminaari Olympiakomitean kanssa kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi. Teemaa käsitellään myös talliyrittäjien ja valmentajien koulutuksessa. Ratsastusseuroihin koulutetaan vuoden aikana vapaaehtoisia Reilun Pelin lähettiläitä. Reilu Peli -teemassa ja lähettiläiden koulutuksessa nostetaan esille myös kestävää kehitystä, luontoarvoja sekä hyvän ilmapiirin ja yhteishengen merkitystä arjen seura- ja tallitoiminnassa. Ratsastusseurat ja -tallit on haastettu mukaan Yhtä jalkaa -kampanjaan kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Vuonna 2018 toteutetaan uusi kysely liiton luottamustehtävissä oleville sekä laajempi Reilu Peli -kysely jäsenistölle. Liiton Hyvä hallintotapa -ohjetta päivitetään. Yhteistyötä eri tahojen, mm. Folkhälsan ja Allianssi, jatketaan yhdenvertaisuuden tiimoilta. Folkhälsanin kanssa koulutuksia järjestetään ruotsiksi. Reilu Peli -aihe näkyy myös nuorten blogi- ja sosiaalisen median nostoissa sekä koulutusmateriaaleissa.
 

Reilu Peli -työryhmä 

 • Susanna Kallioinen, ryhmän puheenjohtaja
 • Maarit Alhokoski, Tähtiseurojen edustaja
 • Heikki Kela, aluetoiminnan edustaja (APU)
 • Teija Ryhtä, seurakehittäjien edustaja
 • Marjukka Manninen, liiton hallituksen edustaja
 • Osmo Metsälä, kotimaan kilpailutoiminnan (KUJO)
 • Tapani Peltonen, vaalivaliokunnan edustaja
 • Ben Simonsén, huippu-urheilun edustaja (HUJO)
 • Anu Kämäräinen, Nuoret Päättäjät -ryhmän edustaja
 • Hannele Helander, hyvinvointityöryhmän edustaja
 • Kristiina Tarkkala, ratsastusvalmentajien edustaja (Ratsastusvalmentajien klubi, Equestrian Trainers Finland)

 

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Vastuullisuus urheiluyhteisössä

Yhdenvertaisuus toiminnassa